Foto: Lo Birgersson

En god start i livet och goda uppväxtvillkor


Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på insatser tidigt i barns liv, innan problemen växer sig stora.

En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vuxenlivet. Att få en god start i livet med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande, är viktigt för att uppnå kognitiva, mentala, sociala och motoriska färdigheter. Att barn tillgodogör sig en god utbildning, lever i en trygg social miljö med trygga ekonomiska villkor påverkar deras livsvillkor och möjligheter senare i livet. 

Göteborgs Stad påverkar barns uppväxtvillkor genom exempelvis förskola, skola, socialtjänst, kultur och fritid samt goda livsmiljöer. Men att skapa förutsättningar för barns uppväxtvillkor delas också av andra aktörer, så som Västra Götalandsregionen och staten, och samverkan med dem är därför centralt för att lyckas skapa goda uppväxtvillkor. Även samverkan med civilsamhället och Sveriges Kommuner och landsting är viktigt.

Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)

Exempel på samverkansaktiviteter för en jämlik stad

Utökade hembesök, Västra Götalandsregionen

Skola som arena

Staden där vi läser för våra barn