Foto: Lo Birgersson

Så arbetar Göteborg

Göteborgs jämlikhetsarbete präglas av bred samverkan, tidiga insatser, kunskapsbaserat arbete och tydligt ansvar i organisationens linje. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet.

I Göteborgs Stad arbetar vi varje dag och på många sätt med vård, stöd, omsorg och hållbar stadsutveckling. Vi har jobbat för social hållbarhet under många år och mycket bra har gjorts. Vi har nu nya kunskaper och ett tydligt politiskt mål att Göteborg ska vara en jämlik stad.

Tidiga insatser, långsiktighet och samverkan över gränserna

Att arbeta för jämlikhet är en långsiktig satsning och det kan ta flera år innan vi ser resultat. Målet kräver långsiktighet och uthållighet. Jämlikt Göteborg innebär i första hand inte att göra nytt, utan att göra mer och göra bättre.

Direktörer i hela staden på högsta nivå har gått samman och leder arbetet. Göteborgs jämlikhetsarbete präglas av en bred samverkan och ett tydligt ansvar inom organisationens linje. Alla förvaltningar och bolag arbetar med målet.

Tyngden i Göteborgs jämlikhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns liv och innan problemen har blivit för stora. Ju tidigare desto bättre. Insatserna sker till alla och mer där det behövs som mest. Det finns en stark vilja i Göteborg att skapa en jämlik stad. Arbetet mobiliserar flera nivåer och områden. Engagemanget är stort även hos näringslivet och civilsamhället.

Utvalda områden som grundas i forskning

En viktig del i Göteborgs jämlikhetsarbete är att rusta staden för att arbeta kunskapsbaserat. Med kunskapsbaserat innebär att vi ska ha grund i den bästa tillgängliga kunskap. Det betyder delvis forskning men också erfarenheter hos professionen och målgrupperna själva.

Göteborgs målområden för att skapa en mer jämlik stad är:

  • En god start i livet (0-6 år) och goda uppväxtvillkor (7-18 år)
  • Förutsättningar för arbete
  • Hållbara och jämlika livsmiljöer
  • Delaktighet, medinflytande och tillit

Läs mer om Göteborgs utvalda målområden.

Så organiseras Göteborgs Stads jämlikhetsarbete

För vart och ett av de utvalda områdena finns en fokusledare. Fokusledaren har ett övergripande ansvar att driva på arbetet i hela staden inom sitt fokusområde. Som stöd i arbetet finns en samordningschef, processledare inom alla fokusområden, projektledare för tidsbegränsande uppdrag, utvecklingsledare och kommunikationsstöd.

En samordningsgrupp fungerar som strategisk ledning för arbetet på tjänstemannanivå. Samordningsgruppen leds av Michael Ivarson, Social resursförvaltning.

Styrande dokument

Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Göteborgs Stads budget