Frågor för diskussion

Här har vi samlat en rad frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Frågor för diskussion

  • Vad vinner vi på ett främjande arbete? Vad vinner vi på ett förebyggande arbete?
  • Hur hänger socialtjänst och stadsutveckling ihop? Hur kan kopplingen stärkas?
  • Kan ett främjande och förebyggande arbete påverka antalet orosanmälningar eller behövs något annat?
  • Vilka förutsättningar finns på din arbetsplats att arbeta främjande och förebyggande?
  • Varför kan det upplevas svårt att arbeta förebyggande? Vad behöver ändras för att förutsättningarna ska bli bättre?
  • Hur tror du att den nya socialtjänstlagen kommer att förändra det sociala arbetet?
  • Vad önskar du för förändringar i och med den nya socialtjänstlagen?
  • Hur tror du att Göteborgs Stads omorganisering kommer att förändra det sociala arbetet?

Faktaruta: Det menar vi med begreppen

Främjande arbete: Främjande arbete, ibland kallat promotion, handlar om att utgå från det friska, det positiva och det som man vill stärka. Man utgår ifrån något som är bra, en positiv företeelse, som man vill främja eller stärka.

Förebyggande arbete: Förebyggande arbete, allas ibland även prevention, handlar om att motverka eller förhindra att en negativ företeelse uppstår eller förvärras. I praktiskt arbete ligger dock de aktiviteter som sker med utgångspunkt i respektive perspektiv ofta nära varandra. Promotiva insatser har också ofta preventiva effekter och preventiva insatser har i sin tur promotiva effekter.

Tidiga insatser: Insatser som sker tidigt i ålder eller tidigt i ett händelseförlopp.

Socialtjänst eller socialförvaltning: Är i Sverige den mer vardagliga benämningen på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd.


Kom ihåg att hålla ett gott samtalsklimat och respektera varandra! För tips och övningar följ länken nedan:

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.