3 juni: Ju förr desto bättre - om främjande och förebyggande arbete

Att det är avgörande med tidiga insatser i barns liv har länge varit en utgångspunkt i Göteborgs Stads arbete för en jämlik stad. Utan främjande och förebyggande arbete – ingen jämlikhet. I veckans tema får du höra Margareta Winberg öppna upp om den kommande nya socialtjänstlagen som ska stärka det förebyggande arbetet. Vi undersöker förutsättningarna att arbeta främjande och förebyggande i Göteborg och hur det har gått med satsningen på utökade hembesök. Du kan titta på innehållet när du vill.

Utredningen

Framtiden socialtjänst – med jämlikhet som ledord

Format: Film, föreläsning, intervju, porträtt

Längd: 24:19 min

Snart kommer en ny socialtjänstlag som kommer ha stor påverkan på kommunernas sociala arbete. Margareta Winberg är särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och har uppdraget att ge förslag på en hållbar socialtjänst som främjar ett långsiktigt förebyggande arbete. Winberg var vice statsminister och jämställdhetsminister i Göran Perssons regering 2002-2003 och har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister. För Jämlikhetskonferensen 2020 delar hon med sig av sina tankar om förslaget, om arbetet med utredningen och om en socialtjänstlag med jämlikhet som ledord.

Satsningen

Fler hembesök – för en god start i livet

Format: Film, reportage, intervju

Längd: 3:47 min

Två hembesök utökades till sex stycken hos alla förstagångsföräldrar i utvalda områden i Göteborg under 2018. Det uppskattas, familjerna tackar nästan alltid ja till fler hembesök. Just nu utvärderas satsningen i Göteborg och i de preliminära resultaten kan vi se att arbetet gör stor skillnad för både familj och personal. När fler besök sker i hemmet ökar möjligheten att båda föräldrarna är med, mötet kan bli mer jämlikt tack vare tryggheten i hemmet och familjerna får ofta mer tid för samtal och relationsbyggande med personalen. Lisbeth Lindahl, oberoende forskare som gör utvärderingen, och Åsa Nilses utvecklingsledare VGR berättar.

Kartläggningen

Ett jämlikhetsfilter på Göteborgs sociala arbete

Format: Artikel

Utan främjande och förebyggande arbete – ingen jämlikhet. Men socialtjänsten har en verklighet där en allt för stor del av arbetet går ut på myndighetsutövning som utredningar och ingripanden. Anledningen är bland annat att antalet orosanmälningar har ökat radikalt de senaste åren. Peter Molin och Pernilla Nylén från Social resursförvaltning har studerat hur förutsättningarna ser ut i Göteborgs Stad att arbeta främjande och förebyggande, och vad som behöver komma till för stärka arbetet. Både kraften och viljan finns, det visar rapporten tydligt.

Podden

Göteborgs sociala arbete i omvandling

Format: podd, intervju, samtal.

Längd: 34:55 min

Gäst i veckans avsnitt är Christina Alvelin som just nu växlar in i sitt nya uppdrag som direktör för en av fyra nya socialförvaltningar i Göteborg. Programledaren Peter Molin pratar med Christina omorganisering, om förväntningar på en ny socialtjänstlag och om den stora ökningen av anmälningar till socialtjänsten. Det går inte att undvika att prata om covid-19 pandemin och hur den påverkar oss. Och varför det är så svårt att få till det förebyggande arbetet trots att alla, politiker, forskare och praktiker, säger att det är det vi ska satsa på?

Begreppsordlista

Främjande arbete: Främjande arbete, ibland kallat promotion, handlar om att utgå från det friska, det positiva och det som man vill stärka. Man utgår ifrån något som är bra, en positiv företeelse, som man vill främja eller stärka.

Förebyggande arbete: Förebyggande arbete, allas ibland även prevention, handlar om att motverka eller förhindra att en negativ företeelse uppstår eller förvärras. I praktiskt arbete ligger dock de aktiviteter som sker med utgångspunkt i respektive perspektiv ofta nära varandra. Promotiva insatser har också ofta preventiva effekter och preventiva insatser har i sin tur promotiva effekter.

Tidiga insatser: Insatser som sker tidigt i ålder eller tidigt i ett händelseförlopp.

Socialtjänst eller socialförvaltning: Är i Sverige den mer vardagliga benämningen på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd.

Frågor för diskussion

Här har vi samlat ett antal frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Ställ en fråga till ansvariga och experter

Årets konferens blir inte samma mötesplats som vi är vana vid, men under hela våren och sommaren kan du skicka in dina frågor till oss. Efter sommaren släpps en avslutande del där ansvariga och experter svarar på frågor.

Kontakt: jamlikt@goteborg.se


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.