Planen: Rätten till konst och kultur

Konst och kultur är viktigt för alla men särskilt för barn och unga. Det kan stimulera fantasi, vidga perspektiv och träna färdigheter och uttryckssätt. Öppna nya världar helt enkelt. Det finns ett rikt kulturliv i Göteborg med kulturskolor, museer, bibliotek och ett stort utbud av teater, dans, musik, konst och film. Men det krävs insatser för att alla barn och unga ska kunna ta del av stadens konst och kulturliv. Göteborgs Stad har nyligen antagit en ny plan för barn- och ungkultur som handlar om att skapa mer jämlika förutsättningar. Kerste Broberg från Kulturförvaltningen berättar om den nya planen och om konst och kultur för, av och med barn och unga.


Format: Film, reportage, intervju

Längd: 6:28 min

Medverkande

Kerste Broberg, utvecklingsledare, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad

Relaterade länkar

Handling från Kommunfullmäktige 2020-04-16: Göteborgs Stads plan för barn och ungkultur 2020-2023

Artikel i Vårt Göteborg: Eleverna på Lövgärdesskolan har skapat konst tillsammans med konstnärer

Artikel i Vårt Göteborg: Kulturskolan ska bli mer jämlik för elever med funktionsnedsättning


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.