Foto: Lo Birgersson

Hållbara och jämlika livsmiljöer

Göteborg ska vara en stad där alla kan känna sig hemma. Den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, våra liv och våra livsvillkor. En god samhällsplanering kan minska skillnader i livsvillkor och stärka sammanhållning och människors hälsa.

För att kunna göra Göteborg mer socialt hållbar behöver vi förstå hur staden fungerar i dag för de som lever och verkar i den. Detta gör vi med olika analysverktyg, till exempel social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Analysen hjälper oss också att se vad som behöver förändras i miljön. Teman som vi tittar på är hur stadsbyggnaden bidrar till en sammanhållen stad, samspel och möten, ett fungerande vardagsliv, identitet och upplevelse, gröna stadsmiljöer samt trygghet och öppenhet.

På lång sikt handlar det om att minska boendesegregationen genom att skapa en jämlik tillgång till lämpliga bostäder och service såsom skolor, handel, parker, lekplatser med mera. På kortare sikt handlar det om väl gestaltade och omhändertagna miljöer, jämlikt fördelade över hela stan.

Det handlar också om att utveckla hela staden men med prioritering av de stadsdelar och områden där behoven är som störst. Och att göra det i dialog tillsammans med de som lever i eller använder staden för att få med olika perspektiv och behov in i planeringen.

Strategier för målområdet

  • Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen
  • Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö
  • Minska boendesegregationen
  • Öka tillgången till bostäder
  • Skapa jämlik tillgång till stadens resurser

Besök Göteborg Stads sida om hur staden byggs och utvecklas på
stadsutveckling.goteborg.se

Bläddra i magasinet Stadsutveckling för ett jämlikt Göteborg

Läs Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Här kan du läsa mer om analysverktygen för socialt hållbar utveckling och barnperspektiv inom stadsplanering.