Foto: Lo Birgersson

Hållbara och jämlika livsmiljöer

Den fysiska miljön vi lever och verkar i har stor betydelse för människors livsvillkor. Göteborg ska vara en stad där alla kan känna sig hemma. En god samhällsplanering kan minska skillnader i livsvillkor och stärka stadens sammanhållning och gemenskap.

Program för jämlikhet styr arbetet

Det finns vissa grundläggande förutsättningar för en hållbar och jämlik livsmiljö. Det är bland annat att ha ett tryggt boende, att känna tillhörighet och leva i en omhändertagen närmiljö. Det handlar också om att vardagslivet ska fungera, att ha tillgång till service, arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga platser och grönområden. För barn och unga är platser för samspel, ytor för lek och skolornas utemiljöer viktiga.

Att bygga samman en stad är komplext. Det är inte enskilda punktinsatser eller projekt som kan ge de stora effekterna, utan det är snarare uthållighet och en rad olika åtgärder. I Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2019-2022 finns ett antal strategier för att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer. Programmet gäller alla Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Strategierna är:

  • Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen
  • Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö
  • Minska boendesegregation
  • Öka tillgången till bostäder
  • Jämlik tillgång till stadens resurser

Läs Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Ny översiktsplan för ett hållbart Göteborg

En översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt. Grundförutsättningen är att staden kan utvecklas på ett hållbart sätt. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. Målet är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt.

Att staden är en delad stad är en stor utmaning som översiktsplaneringen tar sig an. Dessutom skiljer de stora trafiklederna och andra barriärer människor åt. En annan utmaning är att Göteborg växer med fler invånare, arbetsplatser och företag. Det är många som vill finnas här. En tredje utmaning är ett förändrat klimat som kommer att påverka Göteborg på flera sätt.

Följ arbetet med ny översiktsplan

Hur påverkas människor när en plats förändras?

Göteborgs Stad har länge arbetat med att analysera hur människor kan påverkas när en plats förändras. Det kan handla om hur människor upplever platsen, vilka vardagsbehov som finns där, hur rörelsemönster kan förändras och vilka viktiga mötesplatser som påverkas.

För att få kunskap om platsen används två modeller i planeringsprocessen som Göteborgs Stad har arbetet fram. De heter Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys. Modellerna används för att få kunskap om platsen och för att fånga upp viktiga sociala frågor som behöver tas om hand. Den används också för att ta fram nya förslag på åtgärder.

Läs om analysmodellerna Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys

Prioriterade områden

För att skapa en jämlik stad görs insatser i hela staden, och mer där det behövs som mest. Göteborgs Stads jämlikhetsrapporter och Polisens bedömning av utsatta områden pekar på ett antal geografiska områden i Göteborg där flera aktörer behöver gå samman för att skapa förändring. Det gäller verksamheter i Göteborgs Stad men också näringslivet, civilsamhället, Polisen, andra myndigheter och även människorna som vistas där. För att skapa en tryggare och mer sammanhållen stad är de är områdena särskilt prioriterade i Göteborgs Stads stadsplanering.

Berörda förvaltningar och bolag har skrivit under en avsiktsförklaring som säger att de tillsammans ska höja kvaliteten i stads -och bostadsmiljön i de prioriterade områdena. Utöver det finns en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Polisen som syftar till samarbete för att öka tryggheten i dessa områden.

Flera tusen nya bostäder

Behovet av bostäder är en stor fråga för staden. BoStad2021 är en satsning som genomförs utöver den planerade bostadsproduktionen och innebär många tusen extra bostäder i Göteborg, flera av dem i prioriterade områden. Satsningen testar även nya samverkansformer mellan Göteborgs Stad och byggaktörer för att tillsammans kunna bygga fler bostäder snabbare. 2017 togs det symboliska första spadtaget för hela satsningen. Flera projekt är redan klara och nu sker byggstarter över hela staden, från Angered i norr till Frölunda i söder.

Läs mer om Bostad2021

Inga barnfamiljer i hemlöshet

Göteborg har en nollvision och strävar efter en stad utan hemlöshet. En tydlig ambition är att inga barnfamiljer ska behöva vräkas. Genom satsningen har hittills 600 familjer och över 1 300 barn fått en bostad med förstahandskontrakt. Utöver detta satsar Göteborg på tillfälliga boenden med boendecoachning för barnfamiljer, en väg till bostadsmarknaden.

I det långsiktiga arbetet mot hemlöshet samarbetar stadens förvaltningar och fastighetsbolag med idéburna organisationer. De senaste åren har kommunen kunnat ge fler bostäder till hemlösa. 2019 års hemlöshetskartläggning visar att hemlöshet i Göteborg är på den lägsta nivån sedan 2015 (då Göteborgs Stad började kartlägga hemlösheten). Staden har flera pågående satsningar för att få fram fler bostäder till hemlösa och varje år bidrar bostadsbolag med lägenheter till hemlösa.

Arbetet görs utifrån Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018. Kommunstyrelsen har beslutat att en ny plan mot hemlöshet för perioden 2020-2022 ska tas fram och att nuvarande hemlöshetsplan förlängs att gälla under 2019.

Läs mer om Göteborgs Stads arbete mot hemlöshet

Besök Göteborg Stads sida om hur staden byggs och utvecklas på
stadsutveckling.goteborg.se

Bläddra i magasinet Stadsutveckling för ett jämlikt Göteborg