Foto: Lo Birgersson/Göteborgs Stad

Jämlikhetskonferensen 2020

I vår är det dags igen för flera hundra medarbetare och politiker från nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag att mötas kring målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Årets konferens äger rum onsdagen den 27 maj på Burgården konferens och är en del av ESF-projektet ”Socialt innovationslabb – för jämlik stad och hållbart arbetsliv”.

När medarbetare mår bra och verksamheterna gör ett bra jobb, bidrar vi till mer likvärdiga livsvillkor för göteborgarna. Människor får ett bättre liv och det kostar mindre för samhället att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Många av Göteborgs Stads 56 000 medarbetare är dessutom också själva göteborgare.­

Samtidigt blir vi en attraktiv arbetsgivare där människor både vill jobba och stanna kvar. Gemensamt för arbetsgivare som pekas ut som mest attraktiva är att de också är de mest framgångsrika inom sina branscher.

I maj kommer konferensen därför att kretsa kring vårt grunduppdrag och vår allra viktigaste investering: stadens främjande och förebyggande arbete, inom organisationen och för göteborgarna.

Anmälan öppnar 27 april

För att säkra en så rättvis fördelning av platserna som möjligt gäller en platsfördelning (med anmälningsspärr) fram till den 27 april, därefter släpps platserna fria för alla medarbetare, förtroendevalda och samverkansparter oavsett verksamhet. Anmälningslänken har skickats till alla förvaltningsbrevlådor. Ta kontakt med din närmaste chef om du vill anmäla dig. Se platsfördelningen längst ner på sidan.

Ska du anmäla dig och har tappat bort länken? Maila jamlikt@goteborg.se

Programmet – ett spektrum av främjande och förebyggande arbete

Socialt innovationslabb - för jämlik stad och hållbart arbetsliv

Förändringsresan mot en jämlik stad utan diskriminering kräver uthållighet, men ibland även nya sätt att angripa samhällets svårlösta och komplexa utmaningar. Vågar vi också vända blickarna inåt mot våra egna arbetsformer och organisationskultur? ”Socialt innovationslabb – för jämlik stad och hållbart arbetsliv” är ett nystartat ESF-projekt där vi under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att aktivera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete.

Varje labb syftar till ge liv till en förändringsprocess och hållbara effekter för både medarbetaren, organisationen och göteborgarna. Arbetsliv, jämlikhet och innovation går hand i hand i projektet där Göteborgs Stad tar ett helhetsgrepp för att delarna ska stärka och lära av varandra.

Närområden som bryr sig

Malmö Stad har infört ett styrsystem för det förebyggande arbetet som kallas Communities That Care (CTC). Skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv i ett specifikt närområde arbetar tillsammans och systematiskt för att skapa en positiv social utveckling. Utgångspunkten är att skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler. Arbetet satte igång 2018 i fem lokalområden för att inom fem år omfatta hela Malmö.

Barn bygger Göteborg – inflytande i stadens utveckling

Göteborgs Stad har länge varit i framkant vad gäller barnperspektivet i stadsbyggandet. Den 1 januari blev barnkonventionen lag i Sverige och det ska prägla samhällsplaneringsprocessen. Hur kan lagen stötta arbetet med att låta barn och unga göra avtryck i stadsutveckling och arkitektur? Och hur kan vi fortsätta hålla fanan högt?

Nudging som verktyg för Agenda 2030

Att puffa lite lätt mot en viss riktning genom att göra vissa val enklare än andra. Att skapa system som gynnar både oss själva och samhället. Lär dig att använda nudging i praktiken och som verktyg i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Hur fattar vi människor beslut och vilka mänskliga ”tankefällor” ska vi se upp med när vi arbetar med beteendeförändring inom och utanför organisationen? Och när är det egentligen okej att påverka människors beteende?

Kan den nya socialtjänstlagen bana väg för ett långsiktigt hållbart arbete?

Margareta Winberg är särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen. Den ska bland annat ska ge förslag på en hållbar socialtjänst som främjar ett långsiktigt förebyggande arbete. För Göteborgs Stad kan lagen ge kraft åt det främjande och förebyggande arbetet inom organisationen och för göteborgarna. Winberg var vice statsminister och jämställdhetsminister i Göran Perssons regering 2002-2003 och har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister.

Ännu mer förebyggande och främjande arbete i Göteborg

 • Två hembesök utökades till sex stycken hos alla förstagångsföräldrar i utvalda områden i Göteborg. Vi följer upp arbetet med utökade hembesök – vilka effekter kan vi se så här långt?
 • På flera ställen i Göteborg öppnas skolor för att bli mötesplatser för både barn och vuxna, efter skoltid. Näringsliv, civilsamhälle och det offentliga samverkar i satsningen Skola som arena.
 • Vilka förutsättningar finns i Göteborgs Stad att arbeta med tidiga, främjande och förebyggande insatser? Social resursförvaltning har tagit fram en rapport som undersöker frågan.
 • Alla barn har rätt till konst och kultur, men i Göteborg finns kulturstarka områden och skolor samtidigt som det finns barn och unga som knappt tar del av stadens kulturliv alls. Hur kan vi arbeta för en mer jämlik tillgång?

Fördelade platser fram till 27 april

 • Stadsdelsförvaltningarna (totalt): 200 platser
 • Social resursförvaltning: 30 platser
 • Grundskoleförvaltning: 25 platser
 • Förskoleförvaltning: 25 platser
 • Utbildningsförvaltning: 20 platser
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning:15 platser
 • Stadsbyggnadskontoret: 12 platser
 • Konsument och medborgarservice: 12 platser
 • Kulturförvaltningen: 30 platser
 • Övriga fackförvaltningar: 40 platser
 • Kommunstyrelsen och Stadsledningskontoret: 20 platser
 • Bolag inom Stadshus AB: 30 platser
 • Externa/Övriga: 40 platser