Foto: Lo Birgersson

Seminarieserien Forum Jämlik stad

Forum Jämlik stad är en seminarieserie för att dela erfarenheter och sprida kunskap inom jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad.

Forum Jämlik stad riktar sig till tjänstepersoner, politiker och organisationer som arbetar för att göra Göteborg till en jämlik stad.

Datum 2019 Forum Jämlik stad

2019 hålls Forum Jämlik stad på onsdagar

27 mars - tema Samverkanskompetens

Få inbjudningar och nyhetsbrev

Är du intresserad av Forum Jämlik stad? Registrera din mejladress så skickar vi inbjudningar till varje seminarium och nyhetsbrev från Jämlikt Göteborg.

Registrera din e-post adress här

Genom att prenumerera samtycker du till att din e-postadress lagras i en prenumerantlista som hanteras av Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. Informationen du lämnar kommer endast att användas för att skicka ut nyheter och annan aktuell information kopplat till Jämlikt Göteborg.

E-postadresser kommer inte att ges bort eller säljas till ett annat företag.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på en länk i varje nyhetsbrev.

Dokumentation och bildspel

2019

27 mars - Samverkanskompetens

Introduktion av Ingela Andersson

Samverkanskompetens, vad är det?

Inbjudan och anmälan

2018

24 oktober - Samverkan med näringslivet

BRG Forum Jämlik stad

Västra Göteborgsmodellen

CSR Västsverige

LF Jämlik stad

Inbjudan och anmälan

20 september - Medborgardeltagande och tillit i stadsutvecklingsprocesser

Inbjudan och anmälan

24 maj - Att jobba på "tvärsen"

Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Presentation Petra Svensson

Forum Jämlik stad Att jobba på "tvärsen"

Inbjudan och anmälan

22 mars - fler aktörer under skolans tak

Referat

Anna Liljeström, SKL och och Lisa Sipari, GR Utbildning bildspel

Inbjudan: Fler aktörer under skolans tak

25 januari - arbete efter elevens behov

Skolan är en av de viktigaste arenorna för barnen men uppdraget att varje barn ska lyckas i skolan kräver ansvar hos många fler. Frågan vi ställer oss på årets första Forum jämlik stad är: hur kan vi organisera oss efter barnets och familjens behov, och inte tvärtom?

Referat

Hamid Zafar bildspel

Johannes Lunneblad bildspel

Görel Envall bildspel

Räddningsmissionens bildspel

Helena Engström bildspel

Anette Bolin bildspel

Inbjudan och anmälan

2017

25 oktober Tema: Planera för minskad boendesegregation

Hur kan vi bygga och planera staden för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa? Den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, våra liv och våra livsvillkor. En god samhällsplanering kan verka hälsofrämjande, medan en dålig kan påverka människors hälsa och samhällets sociala sammanhållning negativt. Höstens sista Forum jämlik stad ger möjliga svar genom att presentera aktuell forskning på temat tillsammans med ett praktiskt exempel från området Lindängen i Malmö.

Bildspel Lindängen centrum

Bildspel Roger Andersson

Inbjudan och anmälan

28 september Tema fler i arbete: forskning och erfarenheter

Genom att stärka människors förutsättningar att försörja sig och vara delaktiga i samhället är det också möjligt att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. När föräldrarna har ett jobb att gå till gör det stor skillnad för vilken start i livet och vilka uppväxtvillkor barn har. Vad säger dagens forskning och erfarenheter om arbetsmarknadsinsatser som har genomförts? Vad tycks fungera och för vilka grupper? Forskare berättar om kunskapen som finns idag och under dagen pratar vi också utifrån våra erfarenheter inom Göteborgs Stad, om kommunala och statliga arbetsmarknadsinsatser och ESF-projekt.

Referat.

Inbjudan och anmälan

30 augusti: Tema nå dem som behöver det mest

Hembesök i samverkan - en utveckling av det familjecentrerade arbetssättet?
I Göteborg är en utgångspunkt i arbetet för en mer jämlik stad att ge insatser till alla, men mer där det behövs som mest. Barn i Göteborg har goda uppväxtvillkor och en god hälsa jämfört med barn i andra städer i världen. Ändå finns det stora skillnader i hälsa mellan olika delar av staden och olika grupper, och det påverkar barnens möjligheter till en bra start i livet. För att verkligen nå resultat i jämlikhetsarbetet och göra skillnad, behöver arbetet skruvas åt och spetsas till. Hembesök i samverkan är nästa steg i utvecklingen av det familjecentrerade arbetssättet.

Se inbjudan

Bildspel

Referat

8 juni: Tema sociala investeringar och samhällsekonomiska beräkningar

Att arbeta för jämlikhet är i första hand en investering, inte en kostnad eller utgiftspost. Sociala investeringar förväntas ge vinst både för den enskilda individen och samtidigt en framtida vinst till samhället genom minskade kostnader. Långsiktigheten är helt styrande. Men hur vet vi att det vi gör verkligen ger effekt? Och går det att räkna på, rent ekonomiskt? Vad kan det betyda på lång sikt om alla barn ges möjlighet att gå i musikskola?

Samhällsekonomiska beräkningar är ett verktyg för den analysen. Med hjälp av analyser och beräkningar skulle vi kunna bedöma positiva och negativa effekter för göteborgarna som berörs av våra insatser och prioriteringar. Vi skulle också kunna beskriva de ekonomiska värden som skapas i ett samhällsperspektiv.

Se inbjudan

Referat

23 februari: Tema mänskliga rättigheter

Göteborg ska vara en jämlik stad. De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. Göteborg ska vara en förebild för jämställd utveckling. I stadens budget är begreppen många. Hur hänger allt ihop?

På ett sätt är det lätt att se hur det flätas samman. Till exempel skriver WHO I rapporten Closing the gap in one generation att ”för att motverka ojämlikhet i hälsa och ojämlika levnadsvillkor, måste orättvisor i samhällsstrukturen motverkas”. Mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och social hållbarhet. I själva verket handlar det om samma sak: alla människors lika värde. Vad händer när vi tittar närmare på perspektiven som tillsammans ska vara bärande i vårt dagliga arbete?

Se inbjudan

Referat

Bildspel:

Maria Jacobson

Anna-Carin Jansson

25 januari: Tema barn och ungas inflytande

Barns och ungas inflytande och delaktighet är en förutsättning för jämlikhet. Det finns tydliga kopplingar mellan barn och ungas inflytande, delaktighet och hälsa. Om barn har ett faktiskt inflytande i frågor som gäller dem själva gynnas hälsan.

Forskning visar att föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll för inflytandet. Unga som har högutbildade föräldrar har större förväntningar på möjligheten att vara med och påverka och upplever att de faktiskt kan påverka politiska beslut. Ungdomar som har minst en förälder som är arbetslös eller sjukskriven upplever däremot att de har sämre möjligheter att påverka och känner sig mindre delaktiga.

Referat 25 januari

Se inbjudan

Bildspel:

Inledning Anna Grunander

Emma Corkhill

Porsgrunn kommun och ungdomsfullmäktige

2016

3 november: Tema kultur och möten, föreläsare Tasso Stafilidis och Mie Svennberg

Vad händer egentligen när barn, unga och vuxna från hela staden möter varandra? Kultur och social hållbarhet går hand i hand. Båda är viktiga för göteborgarna och deras välbefinnande, men också för näringsliv, arbetsmarknad och stadens attraktionskraft. Att göra kulturen tillgänglig där alla kan mötas och delta oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar är en nyckel för den jämlika staden. Det öppnar dörrar för allt ifrån ökad förståelse och stärkt dialog mellan människor.

Referat 3 november

Mie Svennbergs bildspel

Rapport från Kulturkalaset

Filmen Säg HEJ till tusentals bitar del 2 (2016)

Filmen Säg HEJ till tusentals bitar del 1 (2015)

Se inbjudan till 3 november

6 september: tema tillit, föreläsare Åsa Wettergren

Tillit är något som hela tiden återkommer i arbetet för jämlika städer. Få faktorer verkar vara betydelsefulla på så många nivåer för om ett samhälle utvecklas socialt hållbart eller inte. Om betydelsen av tillit och vilka effekter brist på tillit har på gruppnivå, går att läsa i rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg.

Åsa Wettergren är docent i sociologi på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar på områdena sociala rörelser, organisationer och migration med särskilt fokus på känslor och känsloprocesser. I sin föreläsning ”Den sociala betydelsen av tillit” pratade Åsa om hur känslor fungerar som länken mellan strukturer å ena sidan, och individers handlingar och motiv å den andra. Fokus låg på tillit som en sådan länkande känsla, som ett socialt kitt i samhället.

Dokumentation och Åsa Wettergrens bildspel från föreläsningen

Se inbjudan till 6 september