Foto: Iter

Om Iter

Iter har sedan 2011 skickat unga volontärer utomlands i Europa. Det är ett samarbete mellan flera europeiska länder för att ge ungdomar erfarenheter av att arbeta och att möta andra människor och kulturer. Ordet Iter är latin och betyder resan eller vägen och symboliserar både deltagarnas faktiska resa utomlands och deras inre resa när de medverkar i Iter.

  • Iter samarbetar med olika organisationer i Europa men letar hela tiden efter nya spännande platser och projekt att erbjuda ungdomarna.
  • Kontaktpersonerna har stor erfarenhet av att jobba med ungdomar och har även varit och besökt samtliga organisationer som vi samarbetar med.
  • Iter finansieras med pengar från Göteborgs Stad och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Erasmus+) och är kostnadsfritt för ungdomarna.

Göteborgs Stads tankar med Iter

Göteborgs Stad har identifierat en stor grupp ungdomar som saknar förankring eller naturlig ingång på arbetsmarknaden. Iter syftar till att ta ett helhetsgrepp kring den unga för att förhindra långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden och samhället.

Genom att använda Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och programmet för Europeisk volontärtjänst har vi utvecklat en metod som ska underlätta ungas etablering i arbetslivet, främja motivationen till studier samt motverka utanförskap.

Ungdomar ska bli aktiva och oberoende

Målgruppen är unga med oupptäckta, oanade möjligheter, även så kallade begränsade möjligheter. De erbjuds att åka som volontärer genom EU-programmen Ung och Aktiv i Europa samt Erasmus+ Ung och Aktiv.

Målet är en aktiv, oberoende och anställningsbar ungdom som i förlängningen blir självförsörjande via anställning eller studier.

Iters målgrupp är ungdomar mellan 18 och 29 år i Göteborgs Stad som inte studerar, arbetar eller har någon känd sysselsättning. Ungdomar som försörjer sig via försörjningsstöd, aktivitetsstöd eller föräldrar och närstående. Ungdomar som befinner sig i situationer som försvårar för dem att få en effektiv tillgång till formell utbildning via det traditionella skolsystemet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Unga som kan känna att de fastnat.

Uppdelat i tre faser

Iter är uppdelat i tre faser: förberedande, genomförande och uppföljning. Den förberedande fasen innehåller moment såsom nätverksmöten, regelbunden handledning från erfaren personal, utbildning kopplat till kulturkunskap, språk, volontärarbete med mera. Genomförandefasen innebär själva volontärarbetet där Iter samarbetar med flera olika europeiska organisationer som kan ta emot våra volontärer i två veckor upp till två månader.

Volontärarbetet kan innebära allt från renovering av kulturmärkta byggnader på franska landsbygden till att arbeta med utsatta eller med olika kultur- och miljöprojekt på Island. Förutom volontärarbetet får ungdomarna möjlighet till språkträning och chansen att leva med andra ungdomar från hela Europa. Engelska används i alla organisationer.

Den sista fasen, uppföljningsfasen, startar så fort den unga kommer tillbaka från sitt volontärarbete. Vi bokar in ett nytt nätverksmöte i anslutning till hemkomsten för att ta till vara den ungas nyvunna erfarenheter och för planering kring hens nästa steg.

Kostnadsfritt för ungdomarna

För ungdomarna är det kostnadsfritt och Iter delfinansieras av EU-medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Erasmus+.