Bild: Unsplash

Digital delaktighet

Integrationscentrum beviljades under 2019 (§ 37) medel av Länsstyrelsen för Projektet Digital delaktighet. Integrationscentrum hade dock redan flera år innan projektet haft kurser i digital kompetens som ett komplement till den ordinarie samhällsorienteringen. Genom det här projektet såg vi på Integrationscentrum en möjlighet att bredda och fördjupa vår ansats att främja den digitala delaktigheten bland de som söker sig till våra insatser.

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat och vi i allt större utsträckning förväntas klara våra välfärdsärenden digitalt så ställs det också nya krav på invånare att kunna kommunicera digitalt. Idag är en grundläggande digital kompetens en förutsättning för att kunna ta del av samhällets service och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förmågan att använda sig av digitala tjänster såsom exempelvis bank-id, myndighetssidor, samt att förhålla sig till information från olika källor har blivit en absolut nödvändighet för att fullt ut kunna delta i samhällslivet.

Projektet består av tre olika delmål som alla syftar till att stärka deltagarnas självständighet och motverka ett digitalt utanförskap.

Digitalt stöd i informationskontoret

Behovet att få stöd med att hantera sina välfärdsärenden digitalt har länge varit en av de vanligaste orsakerna till att man besöker informationskontoret på Integrationscentrum. Vi har därför påbörjat arbetet med att ta fram läromoduler som syftar till att hjälpa besökarna att förstå hur dessa tjänster fungerar så att man kan sköta detta på egen hand.

Distansutbildning i samhällsorientering

Genom att möjliggöra för deltagare att genomföra kursen i samhällsorientering på distans så hoppas vi kunna underlätta för personer som av olika anledningar har svårt att genomföra kursen på plats. Genom distansundervisning hoppas vi också kunna nå deltagare i mindre kommuner där deltagarunderlaget är begränsat. Många nyanlända som inte genomgår ett etableringsprogam, men som ändå skulle vilja gå kursen i samhällsorientering efterfrågar ofta mer flexibla alternativ för att kunna kombinera kursen med arbete eller andra studier. Arbetet med pilotgrupper för distansundervisning pågår under hösten 2020.

Kurser i digital kompetens

Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Det digitala samhället innebär både friheter och begränsningar och ställer nya krav på oss som samhällsmedborgare. Det är en demokratifråga att kunna följa med i den utvecklingen och delta i samhällsutvecklingen också i den digitala världen. Det handlar om att ha rätt till information som är viktig för mig som samhällsmedborgare.

Kurserna i Digital kompetens syftar till att ge nyanlända ökade kunskaper för att söka viktig information på internet, kommunicera, och för att kunna använda olika myndigheters e-tjänster. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kurserna i digital kompetens.

Kontaktpersoner i projektet Digital delaktighet

Anders Boklund Ferreira, gruppchef:
Telefon: 031-3679785
E-post: anders.boklund@socialresurs.goteborg.se

Jakob Sandahl, utvecklingsledare:
Telefon: 031-031-367 91 59
E-post: jakob.sandahl@socialresurs.goteborg.se

Wilson Odisho, samordnare:
Telefon: 031-368 80 76
E-post: wilson.odisho@socialresurs.goteborg.se