Foto: Karin Tellden

Projektbeskrivning

Stadsbyggnadskontoret fick i maj 2012 ett uppdrag från byggnadsnämnden om att ta fram en plan som kan omvandla Kvilledalen till ett tillgängligt grönstråk från älv till älv och park vid Backaplan. Kvilledalen omfattar Kvillebäckens vattendrag till dess utlopp i Frihamnen och Kvillens vattendrag med utlopp i Nordre Älv, samt i nära anslutning kringliggande ytor.

Stadsbyggnadskontoret har samarbetat med andra förvaltningar med att ta fram en idéstudie för Kvilledalen. Studien visar på övergripande möjligheter och förutsättningar för en långsiktig utveckling av området som grönt stråk. Idéstudien syftar till att bana väg för att Kvilledalen ska få en funktion i staden som rekreationsområde, mötesplats och tillgängligt grönt stråk från älv till älv. Idéstudien tar inte detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder men identifierar nyckelfrågor att arbeta vidare med för att möjliggöra ett genomförande.

Idéstudien ska fungera som planeringsunderlag för fortsatt arbete i plan-, investerings- och driftsskeden och har godkänts av byggnadsnämnden den 17 maj 2016.