Foto: Stadsbyggnadskontoret

Vad är Kvilledalen

Kvilledalen löper längs med vattendragen Kvillebäcken och Kvillen. De två vattendragen binder samman Nordre Älv med Göta Älv. Kvilledalen är ett varierat landskap där berghällarna och skogspartierna bryter upp det sammanhängande jordbrukslandskapet i norr. Kvilledalen i söder är desto mer befolkat och urbant med Backaplan och Frihamnen som är under stor utveckling.

De flackare områdena i Kvilledalen har exploaterats relativt sent, och än idag når jordbruksmarken som en kil in mot stadens centrum. Skogspartierna på områdets höjder fungerar idag som rekreationsområden. Kvilledalen är ett av regionens mest fornlämningstäta områden, med unika kulturlandskap. Områdets stadsnära läge gör både att behovet av skydd är stort och att det finns goda möjligheter att skapa ett lockande och informativt stråk som skapar förståelse för platsen och förankring för de som bor och rör sig här.

Göteborg växer och stadsdelen Lundby, som inkluderar både Frihamnen och Backaplan som Kvillebäcken rinner igenom, har kommunens högsta tillväxttakt för närvarande. De största utbyggnaderna sker på gammal industri- och verksamhetsmark. Det gör att behovet av fria ytor och grönområden att mötas, sporta, vila och leka på ökar. Den angränsande utbyggnaden ökar också tillflödet av dagvatten till Kvillebäcken. Regionens utveckling skapar behov av upprustning och utveckling av infrastrukturen. Kvilledalen är ett omfattande område med många olika användningar, förvaltare och markägare.

På bilden syns vattendragen Kvillebäcken, södra delen och Kvillen, norra delen Vattendragen binder samman Nordre Älv med Göta Älv. BILD/Radar Arkitektur och planering AB