Tidigare elever

Stipendier för universitets- och högskolestuderande elever hittar du här. Följande stiftelser har stipendier som du som har tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet kan vara behörig att söka. Klicka på respektive stiftelsenamn för mer information.

Stiftelsen Mamsell Amanda Cervins stipendiefond

Räntan ska vid varje vårtermins slut tillfalla i första hand ynglingar i årskurs tre på Hvitfeldtska gymnasium som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut att vilja bliva präster och som ådagalägga intresse och anlag för detta höga kall.

I andra hand ynglingar i årskurs tre på alla kommunala gymnasieskolor i Göteborg och som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut att vilja bliva präster och som ådagalägga intresse och anlag för detta höga kall.

I tredje hand ynglingar som tidigare studerat på någon av Göteborgs kommunala gymnasieskolor och som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut att vilja bliva präster och som ådagalägga intresse och anlag för detta höga kall.

Bertil Settergrens fond

Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Ansökan skickas till Hvitfeldtska gymnasiet, Rektorsgatan 2, 411 33 Göteborg, senast 1 december.

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Felix Neuberghs Resestipendiefond

Behörig att söka Félix Neuberghs resestipendium är elever som går i åk 3 på Hvitfeldtska eller gått ut från Hvitfeldtska gymnasiet för högst tre år sedan.

Stipendiet skall täcka kostnader för 3 månaders studier och uppehälle i England för att förbättra det engelska språket, skaffa sig förståelse för sociala och politiska förhållanden i England och skapa sig en självständig uppfattning om engelskt samhällsliv.
Stipendium kan även sökas för lärare på Hvitfeldtska gymnasiet som vill bedriva vetenskaplig forskning i engelskt samhällsskick eller andra Sverige – England berörande förhållanden.
Ansökan skall ha inkommit till senast den 15 maj respektive år till
Stiftelsen Félix Neuberghs resestipendiefond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
40504 Göteborg

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Stiftelsen Fredrik d´Orchimonts fond

Från Fredrik d´Orchimonts fond är några resestipendier lediga för sökande, som vill förbinda sig att tillbringa minst ett år utrikes och med goda betyg genomgått ekonomisk utbildning vid Hvitfeldtska gymnasiet och ännu ej fyllt 25 år.

Ansökan skall ha inkommit senast den 15 maj respektive år till:
Hvitfeldtska gymnasiet
Stipendienämnden
Rektorsgatan 2,
SE-411 33 Göteborg.

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.