Lärare

Följande stiftelser har stipendier som du som lärare kan vara behörig att söka. De understrukna stiftelsenamnen är klickbara. Ansökningsblanketter finns i Hjärntorget för de stipendier som endast kan sökas av verksamma vid skolan. Frågor kring stipendier besvaras av Peter Larsson 031-3670608.

Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond vid Hvitfeldtska gymnasiet


Som resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper.


Stiftelsen Fru Mary von Sydows fond

Resestipendier till lärare företrädesvis i franska.


Stiftelsen Hvitfeldtska gymnasiets kollegiekassa

Bidrag till fortsatt utbildning, vetenskaplig forskning, hjälpverksamhet bland behövande och för kollegiet gemensamma ändamål. De förmåner, som fonden kan bereda, skola tillkomma lärare eller förutvarande lärare vid Hvitfeldtska gymnasiet eller deras anhöriga.


Stiftelsen Olga och Gustav E Sandströms donationsfond

Bidrag till lärare för studieresor under sommarferierna eller för annat ändamål som styrelsen finner lämpligt.


Stiftelsen Samfond V

Stiftelsen skall användas till förmån för skolledare och lärare, anställda vid Göteborgs kommunala gymnasieskola samt grundskola, företrädesvis som bidrag till behövande pensionerade skolledare och lärare för täckande av kostnader vid sjukdom, konvalescens och rekreation samt bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Felix Neuberghs fond

Resestipendium för elever som går, eller gått ut från Hvitfeldtska gymnasiet för högst tre år sedan, på något av följande program:

  • Affärsprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med ekonomisk inriktning

Stipendiet skall täcka kostnader för 3 månaders studier och uppehälle i England för att förbättra det engelska språket, skaffa sig förståelse för sociala och politiska förhållanden i England och skapa sig en självständig uppfattning om engelskt samhällsliv.
Stipendium kan även sökas för lärare på Hvitfeldtska gymnasiet som vill bedriva vetenskaplig forskning i engelskt samhällsskick eller andra Sverige – England berörande förhållanden.
Ansökan skall ha inkommit till senast den 15 maj respektive år till
Stiftelsen Félix Neuberghs resestipendiefond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
40504 Göteborg