Teckensspråk för hörande 1, Moderna språk


SVTSVT01 , 100p                                                                                                        Går på SCH (Schillerska)

 • Tydligt svenskt teckenspråk och enkla teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer.
 •  Dialoger och samtal.
 •  Berättelser, även i dramatiserad form.
 •  Strategier för att uppfatta betydelsebärande tecken och signaler och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
 •  Olika sätt att orientera sig i och välja bland teckenspråkiga texter från internet och andra medier.
 •  Grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur.
 •  Tecken, icke-manuella signaler och vardagsfraser i de språk eleven möter.
 •  Hur ord bokstaveras och används i svenskt teckenspråk.
 •  Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar på sammanhängande teckenspråk. Samtal och dialog för kontakt och kommunikation.
 •  Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel bokstavering, omformuleringar, visualisering och frågor.
 •  Språklig säkerhet när det gäller till exempel bokstavering, tecken och icke-manuella signaler.