Skrivande


Skrivande, 100 poäng (SVESKR0)

 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag. 
 • Den retoriska arbetsprocessen, det vill säga hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikations- situation. 
 • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär. 
 • Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande. 
 • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla. 
 • Spänningen mellan traditionellt textskapande och nydanande texter. 
 • Spänningen mellan fakta och fiktion i texter. 
 • Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som i andra typer av texter. 
 • Fördjupning och problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i skönlitteratur och andra typer av texter. 
 • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar. 
 • Hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande öka sin språkliga medvetenhet.