Matematik 2b


Kurs: MATMAT02b,100p

Taluppfattning, aritmetik och algebra 

 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.

 • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.

 • Metoder för beräkningar vid budgetering.

 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.

 • Begreppet linjärt ekvationssystem.

 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.

 • Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.

 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.

Geometri 

 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

Samband och förändring 

 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.

 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.

Sannolikhet och statistik 

 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.

 • Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.

 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.

 • Egenskaper hos normalfördelat material.

Problemlösning 

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.