Matematik 2a


Kurs: MATMAT02a 100 p


Taluppfattning, aritmetik och algebra 

 • Metoder för beräkningar vid budgetering.

 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.

 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.

 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.

 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.

 • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.

 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.

 • Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder.

Geometri 

 • Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.

 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.

Samband och förändring 

 • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.

 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.

 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, utan och med digitala verktyg.

 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.

Problemlösning 

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Förkunskapskrav: Matematik 1a