Fortsatt distansundervisning till och med 16 april.

Publicerad 30 mars 2021

Till elever och vårdnadshavare. Utbildningsnämnden har efter samtal med Smittskydd Västra Götalandsregionen beslutat att förlänga nuvarande beslut om distansundervisning till och med 16 april. Det innebär att vi fortsätter med 1/3 av eleverna på plats, och att varje elev kommer in var tredje dag.

Students in the IB-programme are requested to translate this message to classmates who don´t understand Swedish.

Under vecka 15 kommer ett nytt beslut om skolgång från och med måndag 19 april.
Gruppindelningen fortsätter som nu:
Grupp 1 skall gå på plats i skolan må 29/3, to 1/4 och on 14/4
Grupp 2 skall gå på plats i skolan ti 30/3, må 12/4 och to 15/4
Grupp 3 skall gå på plats i skolan on 31/3, ti 13/4 och fr 16/4
Vilken grupp som skall vara inne varje dag syns också i Hvitfeldtskas kalendarium.
Under vecka 15 kommer en ny instruktion angående undervisning från 19/4
I Estet musik, IB2 ochIB3 görs en särskild planering som meddelas av rektor.
För Språkintroduktion och Individuellt alternativ gäller som tidigare undervisning på plats.
De individuella valen bedrivs på distans om inte annat meddelats sedan tidigare av rektor.
Elever med närundervisning kan gå till schemalagd sal för att få I-valsundervisning, men max 10 elever får vistas i klassrummet.
• Elever som känner symptom skall stanna hemma, skyndsamt testa sig för Corona, samt meddela rektor vid positivt testsvar.
• Elever på plats skall sitta åtskilda i klassrummet, undvika trängsel även i övriga utrymmen, använda handsprit och tvätta händerna med tvål.
• Tänk särskilt på avstånd och att hygienregler följs i skolrestaurangen.
• För att undvika trängsel i samband med prov som inte kan genomföras på distans kommer dessa att i första hand läggas efter kl 16, på lördagar eller under lov.

/Skolledningen