Vår skola

Hovåsskolan ligger nära hav och skog och här går cirka 730 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan har vi ett fritidshem med fyra avdelningar, och grundsärskolan Läsö. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet.

Skolans profil

Nära skolan finns Askims sim- och sporthall, där vi har idrottslektioner och simundervisning. Med täta bussförbindelser tar vi oss snabbt till Kulturhuset i Frölunda och till centrala Göteborg.

På Hovåsskolan får eleverna arbeta utifrån olika teman. I undervisningen har vi eleven i fokus och utgår från varje elevs egna erfarenheter och kompetenser. De yngre eleverna arbetar med elever från andra årskurser och med olika teman. De äldre eleverna har temaveckor och då får de arbeta med flera ämnen samtidigt. Att arbeta med teman bidrar till att skapa helheter för elever och personal. Vi vill skapa lust till lärande och möjligheter att lyckas.

Vi arbetar även för elevernas hälsa. Vårt mål är att alla elever ska få kunskap om och själva ta ansvar för sin hälsa. För eleverna i förskoleklass till årskurs 3 lägger vi stor vikt på lek och rörelse. Kulturskolan Kulmus arbetar med eleverna i årskurs 2 och 3 med dans och musik.

Trygghet och trivsel

Trygga elever trivs! Genom sociala aktiviteter stärker vi elevernas självkänsla och trygghet i gruppen, klassen samt på skolan. Livskunskap, där livsstils- och värderingsfrågor tas upp, finns på schemat i alla klasser.

Vi lägger stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla och självförtroende. Genom klassråd, elevråd, matråd och elevskyddsombud kan eleverna påverka sin skolsituation och lärandemiljö.

Hovåsskolan och LÄSÖ arbetar aktivt för att förhindra och motverka diskriminering och kränkande behandling. I våra Likabehandlingsplaner kan du läsa mer om hur skolan arbetar med detta.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Hovåsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.