Miljöpolicy

Hotell Kustens miljöpolicy

 

  • Miljöarbete och miljötänkande ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete både vad det gäller pedagogik, inköp, produktion och försäljning samt sophantering. Vi ska ständigt fortsätta att förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.
  • Vi försöker gemensamt att använda ekologiska och KRAV-märkta livsmedel samt miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning.
  • Vi källsorterar allt vårt avfall.
  • Vi lagar all vår mat från grunden utan tillsatser.
  • Att genom vår verksamhet göra våra elever medvetna om miljöfrågor och att stimulera dem till konkreta handlingar som främjar till en hållbar utveckling.

Miljöpolicy för Göteborgs Stad

(H 2013 nr 176, P 2013-11-07, § 16, Dnr 0870/13)

Miljöpolicyn beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. I Göteborgs Stad ska vi arbeta tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi.

Policyn innebär att:

Vi ska vara föregångare och se vår del av helheten
Göteborgs Stad ska vara en föregångare på miljöområdet och eftersträva ett kretsloppssamhälle genom att förebygga och åtgärda miljöproblem. Ekologisk hållbarhet är nödvändigt för miljön och ger ett stort mervärde för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt med alla tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, den sociala och den ekonomiska - eftersom de är varandras förutsättningar.

Vi ska minska vår miljöpåverkan till nytta för medborgarna
Tillsammans ska vi minska vår miljöpåverkan, både i vårt interna miljöarbete och i våra olika uppdrag att driva verksamhet till nytta för medborgarna. Vi ska skapa en god livsmiljö för alla som bor, arbetar i eller besöker Göteborg – nu och i framtiden, här och globalt. Om Göteborgs Stad ska bidra till ett rättvist miljöutrymme för alla kan vi inte skjuta miljöproblem utanför kommungränsen eller in i framtiden. Miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och det är självklart att vi ska uppfylla lagar och krav som berör vår verksamhet. Men vi ska också sträva efter att göra mer än lagen kräver genom att arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.

Vi ska inspirera och utbyta kunskap med andra
Genom att driva på utvecklingen och visa på goda exempel vill vi inspirera och underlätta för medborgare, företagare, intresseorganisationer med flera att minska sin miljöpåverkan. Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter att vi utbyter kunskap och utvecklar samarbete med andra aktörer i samhället.

Vi uppnår detta bland annat genom att arbeta med stadens lokala miljökvalitetsmål och miljöprogrammet. Några viktiga områden är:

• Minskad klimatpåverkan
• Ökad andel hållbart resande
• Ökad resurshushållning
• En sundare livsmiljö
• Främjad biologisk mångfald
• Tillgängliga och varierade parker och naturområden
• Göteborgs Stad som föregångare