Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Verksamheten på förskolan är inspirerad från Reggio Emilia filosofin där vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk.

Vår vision

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Där barnen är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vi arbetar för att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande.

Vi strävar efter att vår verksamhet ständigt ska utvecklas, förändras, förbättras och förnyas. Verksamheten ska präglas av nyfikenhet, fantasi, lärande och lekfullhet ”En förskola i tiden”.

Avdelningar och personal

Förskolan består av tre avdelningar. Vi som arbetar är utbildade förskollärare och barnskötare. Bland pedagogerna finns stora språkkunskaper vilket gör att vi kan möta ditt barn och dig som vårdnadshavare på ett bra sätt.

En dag på förskolan

På morgonen har vi frukost klockan åtta. Klockan nio har de flesta förskolebarnen kommit. Vi har samling varje dag men tidpunkten varierar och anpassas efter barnens lek. Enligt det demokratiska förhållningssättet låter vi barnen delta i vardagens olika moment, det syns till exempel i deras inflytande på vad de vill göra. Under dagen har vi utelek. 

Pedagogik med demokratiskt förhållningssätt

Verksamheten på förskolan är inspirerad av Reggio Emilia filosofin där vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk. Pedagogen förhåller sig som medforskare i samspelet med barnet och med läroplanen som grund.

Vi arbetar för att barnen på förskolan är delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade. Pedagogerna är goda förebilder som lyssnar och utmanar barnen vidare. Vår pedagogiska miljö är genomtänkt, inspirerande och föränderlig utifrån barnens intresse.

I vår pedagogiska verksamhet har alla vuxna som möter barnet en gemensam helhetssyn utifrån vår barnsyn, kunskapssyn, värdegrund, den pedagogiska miljön och den pedagogiska dokumentationen. Vi ser förskolan som en lärande verksamhet med fokus på lärandeprocesser i stället för prestation.