Foto: Asbjørn Hanssen

Vår skola

Högsbogårdsskolan är en grundsärskola/träningsskola för elever på tidig utvecklingsnivå med rörelsehinder och i behov av alternativ kompletterande kommunikation. Skolan ligger nära Svaleboskogen. Närmiljön är varierande och på skolgården finns gungor och en odlingslott som stimulerar olika sinnen.

Om Högsbogårdsskolan

Högsbogårdsskolan är en grundsärskola för elever på tidig utvecklingsnivå med rörelsehinder och i behov av alternativ kompletterande kommunikation, AKK. Fokus ligger på att utveckla elevernas kommunikation både för lärande och för att få ett så bra liv som möjligt.

Högsbogårdsskolan tar emot elever från Göteborgs Stad samt grannkommunerna som går i årskurs 1-9 och som läser ämnesområden inom grundsärskolan.

Högsbogårdsskolan ligger i närheten av Axel Dahlströms torg, Svaleboskogen och allmänna kommunikationer. Närmiljön är varierande och på skolgården finns gungor och en odlingslott som stimulerar olika sinnen.

Vår profil är kommunikation

Vår profil är kommunikation för elever som arbetar efter träningsskolans kursplan. Här finns utbildade pedagoger och elevassistenter som arbetar med PECS, Taktil kommunikation, tecken som stöd, musikkommunikation, talapparater (s.k. Big Mack) med mera. Vi arbetar också med anpassad kommunikation till dövblinda elever.

Högsbogårdsskolans mål och arbetssätt

Högsbogårdsskolan arbetar utifrån Göteborgs Stads verksamhetsidé för skola och utbildning: delaktighet, helhetssyn, lust och motivation. Fokus ligger på att utveckla elevernas kommunikation både för lärande och för att få ett så bra liv som möjligt. Eleverna är indelade i olika grupper; Gläntan, Havet och Skogen, utifrån sina förmågor.

Undervisningen sker efter träningsskolans kursplan med ämnesområdena: kommunikation, motorik, estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Vi som arbetar här

På skolan arbetar specialpedagoger, elevassistenter och fritidspedagog. Personaltätheten är hög och medarbetarna har en bred kompetens och erfarenhet både när det gäller rörelsehinder, kommunikation, omsorg och pedagogik.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.