Vår skola

På Högenskolan går ungefär 100 barn från förskoleklass till årskurs 3. Vårt fina skolhus byggdes 1930 och är nu kulturminnesskyddat. Skolan ligger i vackra omgivningar med naturen inpå knuten.

Skolans profil

Trivsel, trygghet och hållbar miljö är ord som kommer igen på vår skola. Naturen och ekologiskt tänkande är en grundsten i vårt arbete. På vår miljödiplomerade skola satsar vi på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Det betyder bland annat att vi källsorterar och arbetar med kretsloppet. Våra skolmåltider innehåller ett stort utbud av ekologiska livsmedel, som vi successivt utökar med fler produkter. Länk till att läsa mer om miljödiplomering.

Fritidshem

På Högenskolan finns ett fritidshem med tre avdelningar.

Trygghet och skolmiljö

Här samverkar pedagoger, förskollärare och fritidspedagoger för att barnen ska trivas och känna sig trygga i sin skolmiljö.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med en vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. 

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Högenskolan finns klassråd, elevråd och ett aktivt råd med vårdnadshavare. Hos oss får eleverna, i takt med att de blir äldre, delta allt mer i till exempel planeringen av ett nytt arbetsområde. Läroplanen bestämmer innehåll och mål, men eleverna kan vara med och påverka arbetssätt, fördjupningsfrågor och redovisningsformer.

Klasserna har klassråd och där de diskuterar och beslutar i frågor som rör den egna klassen. På klassrådet förbereder eleverna också frågor och synpunkter till elevrådet. Elevrådet sammanträder cirka tre gånger per termin. Elevrådsrepresentanterna diskuterar och beslutar i frågor som klasserna, rektor eller pedagoger tar upp. Det kan till exempel handla om att ta fram nya trivselregler.

Skolans brukarråd är ett lokalt forum för vårdnadshavare och skolans personal. Vårdnadshavarna väljer några vårdnadshavare från varje klass som får vara med i brukarrådet. Brukarrådet träffars regelbundet i skolan med de valda representanterna och skolans personal och rektor. Vi tar alltid anteckningar från varje brukarråd som vi lägger ut på Hjärntorget under aktiviteten ”vårdnadshavarforum”.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Högenskolan använder vi oss till stor del av vår lärplattform när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på lärplattformen kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.