Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola


På Hinnebäcksskolan går 18 elever fördelade på tre grupper. Personaltätheten är hög och på skolan arbetar specialpedagog, speciallärare och elevassistenter. Många elever har fritids i form av skolbarnomsorg eller korttidsverksamhet

Barn i behov av särskilt stöd

Hinnebäcksskolan är byggd för elever med flera funktionsvariationer. Lokalerna är anpassade för de olika behov eleverna har. Alla rum har lyftsystem för att underlätta förflyttningar. 

Varje elev får sin undervisning skräddarsydd utifrån deras behov  med träningsskolans kursplan som bas.

På skolan finns olika rum för sinnesstimulering bland annat vita rummet, bubbelbad och massagerum.

Individuell utvecklingsplan

Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP) som upprättas tillsammans med målsman. Den individuella utvecklingsplanen bygger på grundsärskolans kursplan som innehåller ämnesområdena: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Elevernas delaktighet på Hinnebäcksskolan

På Hinnebäcksskolan strävar vi efter att alla elever ska bli delaktiga, utifrån sina förutsättningar, för att få möjlighet att påverka sin vardag.

Digitalisering

Alla elever på skolan får under sin skoltid låna en lärplatta som används till exempel fotografering och filmning av dagens händelser. Lärplattan anpassas utifrån varje elevs behov och intressen. Varje klassrum är utrustad med en pekskärm som används i undervisningen på olika sätt.

Många elever har egna kommunikationshjälpmedel som vi utvecklar tillsammans med berörda instanser till exempel habiliteringen. 

Elevhälsa

Elevhälsan är ett eget verksamhetsområde där skolhälsovård, specialpedagogiska insatser och skolledning samverkar. Det förebyggande arbetet betonas.

Elevhälsoteamet består av rektor, psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagoger. Teamet träffas en gång varannan vecka.

Skolhälsovård

Skolhälsovården är en del av elevhälsan. I den ingår hälsovård i kombination med läkarkontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Fritidshem

Många elever har fritids- eller korttidsverksamhet som komplement till skolans undervisning.

På fritids kan ditt barn vara på före och efter skolan. Fritidsverksamheten är en del av skolan som helhet och utgår från skolans gemensamma mål.

Föräldrasamverkan på Hinnebäcksskolan

På Hinnebäcksskolan har vi ett föräldraråd som träffas 1-2 gånger per termin. Alla föräldrar som vill och kan är välkomna att delta. Hem och skola har dagliga kontakter via kontaktbok/läsplatta och vid behov via telefon eller personligt besök.