Foto: Magnus Gotander

Vår skola


Hammarkullsskolan är en av tre skolor i Hammarkullen. Här går cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs tre eller i anpassad grundskola årskurs 1-6. Det finns även fritidsverksamhet för de elever som har behov av det. Vi är ungefär 40 personer som arbetar på skolan.

Skolans profil

På Hammarkullsskolan får eleverna använda alla sina sinnen när de lär sig nya saker. Vi låter till exempel eleverna arbeta mycket med konstnärliga saker i olika ämnen. Det som är viktigt för vår skola är att vi ser möjligheterna i varandras olikheter och är inkluderande mot varandra.

Fritidshem   

På Hammarkullsskolan har vi fyra fritidshemsavdelningar. De finns i samma lokaler som förskoleklassens lokaler i skolan. I fritidshemsverksamheten är eleverna indelade efter ålder, så att miljön blir lugnare och anpassad efter elevernas kunskapsnivå.

Digitala verktyg och språk

Vårt mål är att alla elever ska ha kunskaper om kommunikationsteknik. Därför får eleverna på vår skola tillgång till en egen lärplatta som de kan använda i undervisningen.

Ett annat mål vi har är att alla elever ska kunna tala, läsa och skriva på bra svenska. Det här målet har vi för varje ämne i skolan. I det här språkarbetet får eleverna använda sin lärplatta mycket. På lärplattan finns program som hjälper eleverna att öka sina läskunskaper och skrivkunskaper.

Trygghet och skolmiljö

Våra elever ska känna sig trygga och glada i skolan. Därför har vi ett värdegrundsarbete som vi arbetar utifrån. Det innebär att alla elever ska visa respekt för varandra oavsett kön, nationalitet eller personlighet. Det är det som är grunden för trygghetsarbetet på vår skola.

Vi har också ett trygghetsteam på skolan med fritidspedagoger, kurator och skolpsykolog. De arbetar med att skapa en bra arbetsmiljö för alla på skolan. Målet är att öka den upplevda tryggheten på skolan och att ta hand om anmälningar om kränkande behandling.

Skolans elevhälsoteam består av tre kuratorer, en skolpsykolog på heltid, en specialpedagog samt en skolsköterska. Som elev kan du till exempel tala med en kurator eller få hjälp med vanliga hälsoundersökningar. 

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Hammarkullsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

Rektorn skickar ut informationsbrev till alla vårdnadshavare. I dem kan du läsa om vad som händer på skolan. Vi har också vårdnadshavarråd fyra gånger per år. Då kan du som vårdnadshavare vara med och påverka skolans utvecklingsarbete. Varje termin har vi vårdnadshavarmöte och utvecklingssamtal med vårdnadshavare för varje elev.

Anpassad grundskola

På Hammarkullsskolan finns också en anpassad grundskola årskurs 1 till 6.