Projekt på gång

Under 2019 hade hälsoäventyren ett nytt program på gång, med fokus på att inspirera till mer fysisk aktivitet. Tre skolor från olika områden av staden deltog och ett nytt program kom att utformas med förhoppningen att det sedan skulle bli en del av vårt grundutbud, vilket det nu är.

Syftet med projektet var att utveckla hälsoäventyrens hälsofrämjande arbete på skolor i Göteborg, genom att bredda innehållet till att även infatta ett spår om fysisk aktivitet. Projektets mål var att utveckla innehåll samt pedagogisk rekvisita för ett nytt spår om fysisk aktivitet.

Barn som lever under extra sårbara förhållanden, med en socioekonomisk utsatthet eller på annat sätt i en resurssvag sammanhang är generellt mindre fysiskt aktiva och deltar i mindre utsträckning i olika idrottsaktiviteter. Det finns även samband mellan att fysisk aktivitet under skoldagen har positiva effekter på inlärning och skolprestationer. Skolan är en viktig arena för att främja fysisk aktivitet, då alla barn nås genom skolan. Genom att öka skolbarns fysiska aktivitet fås positiva effekter på såväl fysisk som psykisk hälsa.

Ambitionen är att de pedagoger som deltar vid besöken hos Hälsoäventyret också skulle få med sig ny kunskap samt inspireras till nya arbetssätt i sin undervisning och på vis fortsatta lärandet på hemmaplan. 

Innehållet i det nya spåret syftar till att: 

  • Öka elevernas förståelse för vad som händer i kroppen när vi rör oss 
  • Öka elevernas kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa 
  • Öka elevernas kunskap om fysisk aktivitet och dess betydelse för inlärning 
  • Ge möjlighet att prova aktiviteter hos lokala föreningar 
  • Ge deltagande pedagoger/skolpersonal inspiration och verktyg till fortsatt lärande