Barnens rättigheter

På Hälsoäventyren utgår vi alltid från Barnkonventionen i allt vårt arbete, barnens rättigheter och då framförallt artikel 2, 3, 6 och 12 genomsyrar utformningen av våra program samt utvärderingen av alla verksamhet.

Artikel 2. 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

 • Är programmen anpassade till barnens ålder/nivå?
 • Är programmen uppbyggda jämlikt mellan könen. Ex namn på skelett, rekvisita mm?
 • Hur mycket plats får tjejer, killar i programmen?
 • På vilket sätt arbetar Hälsoäventyrspedagogerna med icke diskriminering i våra program?
 • Har vi upplevt att någon diskriminerats och hur har vi handlat i så fall?

Artikel 3.

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

 •  Vad säger skollagen om barnets bästa? På vilken kunskapsgrund gör vi våra bedömningar av barnets bästa?

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.”

 

”Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad

 

 • Hur och när diskuterar personalen på Hälsoäventyret barnets bästa?
 • Hur kommer vi fram till vad som är barnets bästa?
 • Hur diskuterar vi barnets bästa vid ekonomiska prioriteringar?
 • Hur tungt får barnets bästa väga i beslut?

 

Artikel 6.

Varje barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas.

 •  Hur gör vi på Hälsoäventyret för att alla barn ska utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt i vår verksamhet?
 • Vilka behöver vi samverka med för att det ska bli bra för alla barn?
 • Hur ser vår samverkan ut? Är den formad från barnets bästa?
 • Hur hanterar vi en situation där vi är skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn far illa?

 

Artikel 12.

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.

 

 • Vad säger skollagen och läroplanen om barnets rätt till inflytande?

”9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.”

 

”Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.”

 

 • Vilka metoder använder vi för att barnen ska känna sig delaktiga i Hälsoäventyrets verksamhet?
 • Vilka möjligheter har barn att fritt uttrycka sina åsikter i vår verksamhet?
 • Vilken betydelse tillmäter vi barnets åsikter?
 • Hur får barn information av oss i frågor som rör deras liv?
 • På vilken kunskapsgrund bedömer vi barnets möjligheter till deltagande och inflytande?