Vår skola

Hagaskolan har två klasser i varje årskurs. Det är en skola med förskoleklass upp till årskurs 5. Skolan ligger mitt i den gamla stadsdelen Haga i Göteborg.  Här finns ca 260 elever och drygt 30 pedagoger.

Skolan med det lilla formatet

Läget mitt i staden gör att stadens kulturutbud blir lättillgängligt och en naturlig del av undervisningen. Slottsskogen och Botaniska trädgården som också finns inom gångavstånd utnyttjas till både naturstudier och idrottsdagar.   

Skolan är liten och mysig och har en nyrenoverad skolgård med både gräsplan och klätterställning. Aktiva rastvärdar uppmuntrar till utelek och rörelse. Skolans lilla format gör att alla är bekanta med varandra och alla blir sedda och bekräftade. 

På skolan arbetar vi för att samtliga elever ska må bra, vara trygga och utvecklas så långt det är möjligt, såväl resultatmässigt som socialt. 

Hagaskolans fritidshem 

Lärarna i fritidshem är ansvariga över rastaktiviteterna som sker under lunchrasterna, under skoltid så är mentorerna ansvariga över förmiddagsrasten. Det ställs ut en vagn med diverse leksaker för lek på skolgården. Det förekommer ett rullande schema för fotboll på gräsplanen i de olika årskurserna. 

I fritidshemmet så arbetar vi lärare med de förmågor som finns i Lgr 22 fjärde kapitlet. 

All information som skall ut till vårdnadshavare går via VKlass. Där skriver vi vilka aktiviteter som erbjuds på avdelningarna.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Hagaskolan finns en föräldraförening för dialog med skolan.
För eleverna ges elevinflytande både genom klassråd och elevråd samt genom delaktighet och inflytande i undervisningen.

Förening för vårdnadshavare

Hagaskolan har en aktiv förening för vårdnadshavare, Hagaskolans föräldraförening, där det finns olika arbetsgrupper som vårdnadshavare kan delta i. Det kan handla om trivselskapande aktiviteter på skolan, men också grupper som utövar påtryckning på politiker eller bevakar aktuella frågor. Skolan har ett nära och mycket positivt samarbete med föreningen, bland annat träffas skolans personal och klassernas representanter för vårdnadshavarna på möte en gång i månaden. Vid dessa möten utbyter man synpunkter och åsikter och bildar arbetsgrupper om det finns behov.

Mejl till Hagaskolans föräldraförening.

Klassråd och elevråd

Alla klasser har klassråd och där väljs representanter till elevrådet som träffas en gång i månaden. Hagaskolan har också ett faddersystem som ger eleverna möjlighet att ha inflytande på undervisningen.

Individuell utvecklingsplan

En gång per termin har vi utvecklingssamtal där pedagog, vårdnadshavare och elev möts och samtalar om elevens utveckling. Pedagogen skriver in underlag för samtalen på Hjärntorget (den IT-plattform som används i stadsdelen). Alla tre parter kan gå in och skriva kommentarer som de sedan diskuterar på utvecklingssamtalet. Samtalet utmynnar sedan i nya mål som eleven ska sträva emot fram till nästa utvecklingssamtal.