Om programmen

På gymnasiesärskolan finns det både nationella och individuella program.

Programmens karaktärer är olika, men alla syftar till att ge dig en god grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier efter skolan.  Utbildningen ger dig personlig utveckling och tränar dig att ta aktiv del i samhället.

Utbildningen bygger på de kunskaper du har med dig och dina studier läggs upp efter din individuella studieplan. Undervisningen sker i grupper där du jobbar självständigt eller tillsammans med andra.

I de nationella programmen ingår praktik på en arbetsplats. Det kallas för  arbetsplatsförlagt lärande, APL, och betyder att du lär dig på en arbetsplats istället för i skolan.

Nationella program

Alla de nationella programmen har en yrkesinriktning. Det är denna inriktning som ger programmet dess karaktär och det är här tyngdpunkten i din utbildning ligger.

En del ämnen är gemensamma för dem som läser programmet. En del ämnen är valbara programfördjupningar som du själv väljer till. Dina studier läggs upp efter din individuella studieplan. Ett ämne kan bestå av flera kurser. När du avslutat en kurs får du betyg. Den nya betygsskalan är A-E.

Det är viktigt med samarbete mellan skolan och arbetslivet. Under din APL fördjupar du dina kunskaper inom yrkesområdet. Det är viktiga veckor för din utbildning och den fortsatta planeringen av din framtid.

I alla program ingår de teoretiska ämnena svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

I slutet av dina studier gör du ett gymnasiesärskolearbete där du visar vad du har lärt dig under din utbildning. När du slutar får du ett gymnasiesärskolebevis som är en sammanställning av dina kurser och betyg samt information om din APL och ditt gymnasiesärskolearbete.

Nationella program kan du läsa på Burgården GS och Stora Holm GS.

Individuella programmet 

Det individuella programmet är för dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Det är program med stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Dina studier läggs upp efter din individuella studieplan.

Programmet omfattar sex ämnesområden. Om du vill fördjupa dina kunskaper kan du komplettera dina studier med kurser från något av gymnasiesärskolans andra program.
På det individuella programmet arbetar du enskilt eller tillsammans med andra.

Inga betyg sätts, men när du slutar får du ett gymnasiesärskolebevis som är en sammanställning av vilka ämnesområden och eventuella ämnen du läst samt annan viktig information om dina studier.

Ämnesområden inom det individuella programmet:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Det individuella programmet kan du läsa på Högsbodal GS, Hökegården GS, Katrinelund GS, Landala GS och Rosenhöjd GS.

Korttidstillsyn (fritids)

På de skolenheter som har individuella programmet kan du också få korttidstillsyn (fritids). Du kan vara på korttidstillsyn på eftermiddagar och under lov. Detta är en LSS-insats som du söker genom din LSS-handläggare.

Ladda hem ansökningsblanketten (PDF)