Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

Gustaviskolan ligger strax intill Grönsakstorget i centrala Göteborg och är en skola med en klass i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 5.

Det här är en liten skola med förskoleklass, skolår 1–5 och fritidshem. Som mest ryms 150 elever. 

Gustaviskolans lärare är engagerade och kompetenta. Vi fångar upp elevernas intressen och väcker elevernas lust att lära.  Vi har ett tätt samarbete mellan skola och fritidshem. Från förskoleklass till årskurs 3 finns en fritidspedagog kopplad till varje klass.

Gammal och stilig skola som moderniserats

Gustaviskolan ligger i centrala Göteborg, mittemot Pedagogen och strax intill Grönsakstorget, i en vacker nyrenässansbyggnad från slutet av 1800-talet. Husets hjärta är den stora salen som används till gemensamma aktiviteter och som skolmatsal.

Lokalerna har under början av 2010-talet byggts om för att klara ett ökat elevantal och moderna tiders krav på tillgänglighet. Bland annat har skolan fått en hiss, ny ventilation, nya undervisningsrum, utrymningsvägar och ett bibliotek.

Gustaviskolan saknar egen gymnastiksal och slöjdlokal. Eleverna i årskurs 3–5 åker en gång i veckan till Guldhedsskolan för slöjd och idrott. Denna dag äter de även sin lunch där. För Gustaviskolans elever är det här också en möjlighet att lära känna sin kommande högstadieskola.

Välplanerad skolgård

Skolgården är, med tanke på det centrala läget, stor och grönskande och framför allt välplanerad. Här finns bland annat utepingisbord, basketkorg, konstgräsplan, innebandyplan, klätterställning, gungor och sandlådor.

Närhet till kultur och samarbeten

Det centrala läget gör det möjligt för skolans elever att regelbundet besöka flera kulturinstitutioner.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla elever känna sig trygga. På Gustaviskolan ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Varje eventuell incident är allvarlig och utreds av pedagogerna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Gustaviskolan finns det både som elev och vårdnadshavare möjlighet att vara delaktig och kunna påverka verksamheten och undervisningen.

Kontinuerlig dialog med föräldrarna

Gustaviskolan arbetar för en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna som en viktig del av elevernas skolgång. En stor del av kommunikationen mellan vårdnadshavare och personalen på skolan sker under de dagliga mötena.

Vidare informerar lärarna skriftligt om verksamheten och vad som händer på skolan i veckobrev. Vi använder Hjärntorget som plattform för vår skriftliga information, både från klassläraren och från skolledning.

Föräldramöte och utvecklingssamtal varje termin

Varje klass har också föräldramöte en gång per termin då vårdnadshavare och personal samlas för dialog och diskussion.

Utvecklingssamtal håller läraren med varje familj, även det en gång per termin. Vid höstens utvecklingssamtal skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP) som sedan följs upp vid vårens samtal. Under våren skriver även läraren skriftliga omdömen för varje elev så du som vårdnadshavare vet vilken kunskapsnivå ditt barn befinner sig på.

Skolråd öppet för alla föräldrar

Varje termin har Gustaviskolan cirka två skolrådsmöten. Skolrådet ska vara en länk mellan hemmet och skolan.

Skolrådet berör de delar av verksamheten som är gemensamma för föräldrar och skolan. Där tar man upp aktuella ämnen eller delar av verksamheten som är gemensamma för föräldrar och skolan som till exempel kan vara att organisera gårdsfester, höstaktiviteter eller liknande aktiviteter. Detta är ett forum där man kommer med idéer om vad föräldrar och skolan kan göra för att arbeta utifrån en positiv utveckling med fokus på barnen/eleverna. Skolrådet är också ett viktigt ”bollplank” för skolan i viktiga frågor.

Skolrådet är öppet för alla intresserade föräldrar. Medverkar från skolan gör rektor och biträdande rektor.

Eleverna har möjlighet att påverka

På Gustaviskolan har eleverna möjlighet att vara med och påverka verksamheten och undervisningen på flera olika sätt.

Gustaviskolans elevråd träffas några gånger per termin. Elevråden föregås av klassråd i varje klass. Till elevrådet har eleverna med sig de frågor som kommit upp i klassråden. Det kan till exempel vara frågor direkt till rektorn men också diskussionsfrågor som rör hela skolan.

Varje klass har två elevrådsrepresentanter.

Kost och hälsofrågor lyfts i matrådet

Var sjätte vecka träffas två elever från varje klass och skolans kock. Där lyfts frågor som berör kost och hälsa. Frågeställningar som tas upp på matrådet har en återkoppling till skolans miljöarbete – en hållbar skola.

Fritidshem

Alla barn med omsorgsbehov erbjuds plats på Gustaviskolans fritidshem. Skolan har sex avdelningar, en kopplad till varje klass.

På fritidshemmet strävar vi efter att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen.