Foto: Matilda Karlsson

Vår skola

Gunnilseskolan är en arbetsplats med cirka 20 engagerade medarbetare. Vi som arbetar här är både pedagoger och fritidspedagoger. Skolan är liten och trivsam med nära kontakt mellan lärare och elever.

Skolans profil

Gunnilseskolan har ett helhetsperspektiv med fokus på kunskapsutveckling i en trygg miljö. Vi ser det som vårt uppdrag att hjälpa barnen att förverkliga sina drömmar genom en kombination av stöd och utmaningar. Vår skola är en plats där elever och lärare arbetar tillsammans mot samma mål.

Digitala verktyg och språk

Varje elev får tillgång till en iPad att använda i undervisningen i skolan. Med hjälp av iPaden kan vi pedagoger anpassa undervisningen efter varje elevs kunskapsnivå.

På Gunnilseskolan har vi ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar elevernas lärande och identitetsutveckling. På skolan har vi till exempel anpassade läsgrupper där det finns chans för eleverna att utveckla sina språkkunskaper. Vi har även matematikgrupper som vi anpassar efter elevgruppens behov.

Trygghet och skolmiljö

Gunnilseskolan är en skola som tar emot elever från förskoleklass upp till årkurs 6. Skolan består av tre byggnader, huvudbyggnaden, idrottshallen och paviljongen. I huvudbyggnaden ligger fritidshemmet, förskoleklass, årskurs 1 till 3, träslöjdsal och syslöjdsal. I paviljongen är årskurserna 4 till 6.

Skolgården ligger i ett litet skogsområde, långt från trafik och störande buller. På skolgården finns många lekredskap och en fotbollsplan.

På Gunnilseskolan har vi bestämda rutiner för hur vi hjälper de elever som riskerar att inte nå upp till målen. Rutinerna utgår från allmänna råd för anpassningar och särskilt stöd för elever. Om våra anpassningar inte leder till att eleven når upp till målen, kommer vi att göra en utredning om vad som gick dåligt.  

Alla elever har tillgång till ett elevhälsoteam som träffas en gång per vecka. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Det finns även psykolog och skolläkare som kan kallas in till elevhälsoteamet. Tack vare elevhälsoteamet kan eleverna tala med en kurator eller få hjälp med vanliga hälsokontroller.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Vi på Gunnilseskolan vill att både elever och lärare ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet. Därför har vi elevråd, klassråd och vårdnadshavarråd. Vårt mål är att alla elever, utifrån ålder, ska ta ansvar för sitt eget lärande tillsammans med sina vårdnadshavare.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Gunnilseskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.