Vår skola

På Gunnestorpsskolan ska alla elever känna sig sedda, trygga och väl bemötta av både personal och andra elever. Det är viktigt att vi alla visar och möts av respekt och hänsyn under skoldagen. När eleverna känner sig trygga och sedda så ökar förutsättningarna för ett positivt lärande. Därför arbetar vi aktivt i alla klasser med trygghetsfrågor och värdegrund.

Om skolan

Gunnestorpsskolan är en skola med fritidshem för elever i förskoleklass till årskurs sex. Skolan ligger i södra delen av Tuve, i ett bostadsområde med blandad bebyggelse, alldeles intill det vackra naturområdet Hisingsparken. Det ska vara gott att gå här! Det innebär att alla ska känna glädje, omtanke, trygghet och trivsel. Delaktighet och inflytande är viktigt för lusten att lära

För att ta tillvara på elevernas idéer och synpunkter finns både klassråd och fritidsråd. Vi använder oss av Trivselprogrammet, som innebär att elever utbildas i att kunna hålla i olika rastaktiviteter. Det är ett sätt att öka aktiviteten, tryggheten och få struktur på rasterna.

Skolbyggnaden

Skolan är nyrenoverad både utvändigt och invändigt de senaste åren. Huset som rymmer matsal och slöjdsalar har totalrenoverats och matsalen är nu inredd i sköna gröna färger. 

Utemiljön

Skolan ligger vackert inbäddad i grönska kringgärdad av ett bostadsområde. Kring skolan finns stora lekytor, fotbollsplaner och en park. Det är få trafikerade vägar i området nära skolan och många elever kan gå eller cykla till skolan på egen hand. I nära anslutning till skolan ligger Hisingsparken med natur, fina lekplatser och en 4H-gård.

Vi som arbetar på Gunnestorpsskolan

Pedagogernas kollegiala lärande stödjer utvecklingen. När lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Att diskutera och arbeta tillsammans är självklart för pedagogerna på Gunnestorpsskolan.

Tillsammans synliggör vi elevernas lärande genom att göra målen för utbildningen tydliga och samtala om hur eleverna går vidare för att uppnå målen. Alla ska känna arbetsglädje och lust att lära genom intellektuella utmaningar och uppgifter som stimulerar fantasin. Tillsammans tränar vi på demokratiska rättigheter och skyldigheter som ger eleverna kunskap och förmåga att påverka samhället!

Inriktning

Vi arbetar aktivt med att synliggöra för eleverna deras eget lärande, visa på målen och göra eleverna delaktiga i processen mot dem. Ett verktyg vi använder oss av i denna process är de individuella utvecklingsplanerna.

Så här ska elevernas resultat förbättras

  • För att öka likvärdighet i undervisning och bedömning har vi organiserat oss för att kontinuerligt lära och utveckla oss tillsammans, så kallat kollegialt lärande.
  • Utveckla en allt godare psykosocial arbetsmiljö för eleverna och utökade möjligheter till elevinflytande i undervisningen och på fritidshemmen.
  • Organiserad studiehjälp med behöriga lärare erbjuds till elever i årskurs 3-6.

Varje år analyserar skolans personal resultaten. Efter det justeras verksamheten och satsningarna för att öka resultaten genom att jobba med systematisk kvalitetsutveckling.

Särskilt stöd

Alla elever ska få den hjälp och det stöd som behövs för att nå läroplanens och kursplanernas mål. Detta stöd ges i huvudsak inom ramen för den ordinarie verksamheten men det kan ibland vara nödvändigt att söka andra lösningar. På skolan finns två specialpedagoger som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Detta arbete sker genom handledning i klasserna och undervisning i mindre grupper.

Trygghet och trivsel

På Gunnestorpsskolan arbetar vi aktivt med att elevernas upplevelse av trygghet ska öka och att eleverna ska känna sig väl bemötta av all personal de möter under sin dag här hos oss. Vi är övertygade om att om man känner sig trygg och sedd som elev så ökar förutsättningarna för ett positivt lärande.

Vi arbetar också aktivt med att synliggöra för eleverna deras eget lärande, visa på målen och göra eleverna delaktiga i processen mot dem. Ett verktyg vi använder oss av i denna process är de individuella utvecklingsplanerna.

Vi vill skapa trygghet och ser vårdnadshavarna som en viktig resurs. Alla vårdnadshavare är välkomna att hälsa på och delta i skolans arbete.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På skolan har vi ett råd för vårdnadshavare med en representant från varje klass. Rådet har möten tillsammans med rektor ett par gånger per termin.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. 

Miljö- och trivselgruppen

Vi har även en Miljö- och trivselgrupp som bildades av engagerade vårdnadshavare när skolan var ganska nyöppnad. Gruppen består av två representanter från varje klass. De anordnar påskbasar, lussefika och arbetskvällar samt bidrar till att sätt guldkant på tillvaron för alla elever.

Information och dialog

Information till vårdnadshavare sker genom skolans broschyr som delas ut varje hösttermin, veckoblad från klassansvarig personal samt rektors information i Gunnestorpsbladet cirka två gånger per termin. Information finns också i Vklass.  

Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka skolan både under skoltid och fritidshemstid.