Foto: Sharon Raoufi

Vår skola

Guldhedsskolan ligger vid knutpunkten Wavrinskys plats. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder även fritidshem för elever upp till 12 år. Vi utgår ifrån att alla kan och vill lära sig så mycket som möjligt. Här står eleven och kunskapen i centrum.

Guldhedsskolan som är en av centrums två kommunala högstadier är känd för sin öppna atmosfär, sin personliga anda och för sitt engagemang - från personal, elever och vårdnadshavare. Vi stödjer eleverna i deras utveckling till mogna, ansvarstagande personer med självförtroende och förmåga att samspela med andra.

Närhet både till natur och kultur

Guldhedsskolan ligger vid Wavrinskys plats, mellan Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers, ett stenkast från Doktor Fries torg. Intill skolan ligger ett mindre skogsområde och en fotbollsplan med konstgräs som eleverna besöker på rasterna. Skolgården är stor med möjlighet till många olika aktiviteter.

Skolan samarbetar med och besöker ofta Guldhedens bibliotek på Doktor Fries Torg. Närheten till kommunikationer gör det enkelt för skolan att ta del av stadens kulturutbud i form av skolbio, teatrar och andra kulturevenemang. Eleverna uppmuntras också till eget skapande i bild, slöjd och musik. På skolan finns tillgång till filmsal och musikstudio.

Fokus på baskunskaperna

På Guldhedsskolan får eleverna en bred utbildning med fokus på gedigna baskunskaper i alla ämnen. Här arbetar engagerade ämneslärare med rätt kompetens för ämnena de undervisar i. Vi har höga förväntningar på våra elever och vill ge dem möjlighet att påverka och skapa sin egen framtid.

Vi tror att kontinuerlig feedback har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. Lärarna tar kontinuerligt reda på var eleverna befinner sig i förståelse och anpassar sin undervisning utifrån det.

En uppmuntrande skola

Vi utgår ifrån att alla elever kan och vill lära sig så mycket som möjligt. Självkänslan och självförtroendet växer när eleverna ser sin utveckling och resultaten av sina insatser. Därför tycker vi att det är viktigt med uppmuntran och beröm.

Vi hjälper varandra att vara delaktiga och vi låter alla vara med och samarbeta och bestämma på rätt nivå. Vi visar varandra respekt och hänsyn så att vi tillsammans kan känna gemenskap och trygghet och göra Guldhedsskolan till så bra skola som möjligt.

Guldhedsskolans guldkanter

På Guldhedsskolan vill vi ge våra elever tillgång till något mer, fler vägar framåt och möjligheter till stimulans. Vi kallar det våra guldkanter.

Vilka guldkanter vi erbjuder varierar över åren. Just nu har vi tre pågående verksamheter.

Här kan du läsa mer om våra guldkanter

Trygghet och trivsel

På Guldhedsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och trygghet. Ingen elev ska komma till skolan och känna sig utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Trygghet och tydliga ramar är grunden för att barn ska kunna utveckla social kompetens och kunskap. Vår gemensamma värdegrund utgår från alla människors lika värde. Vuxna i barnens omgivning är viktiga förebilder. I vår skola är ett positivt arbetsklimat viktigt.

Skolvärd skapar lugn och trygghet

På Guldhedsskolan har vi en skolvärd som tillsammans med övrig personal skapar trygghet och studiero. Varje morgon möter skolvärden eleverna i entrén och hälsar god morgon. Skolvärden stöttar elever under raster och skapar trivsel och gemenskap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och dialog med vårdnadshavare

På Guldhedsskolan är det viktigt med elevinflytande och samverkan med hemmet. Via klassråd, elevråd och skolråd kan elever och vårdnadshavare påverka verksamheten.

Klassråd

Alla klasser har en bestämd tid för klassråd. Den vuxne har ansvar för att tid avsätts och att man ger eleverna möjlighet att komma till tals. Elevrådets representanter rapporterar aktuella frågor från elevrådets möte.
Klassen ges tid att diskutera och genomföra eventuella omröstningar.

Elevråd

Guldhedsskolan har ett elevråd för skolår 3-6 och ett elevråd för skolår 7-9. På elevrådets möten träffas representanter från alla klasser, biträdande rektor och ytterligare någon från personalen. Elevrådets huvudsakliga uppgift är att vara en länk mellan elever och lärare/skolledare.

Elevrådet finns till för alla elever på skolan, och arbetar för att eleverna ska få en bättre vardag.
Eleverna kan påverka genom tankar och idéer om hur eleverna kan få det bättre på skolan.
Allt elevrådsarbete innebär giltig frånvaro från andra lektioner.

Skolråd

På skolrådet informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, vårdnadshavare framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten. Här finns utrymme för diskussioner, temakvällar och annat.

Ett skolråd är rådgivande, inte beslutande. Rådet arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hem. Vanligtvis hålls skolråd två gånger per termin. Skolråd är öppna för alla vårdnadshavare.

Fritidshem

I anslutning till Guldhedsskolan ligger fritidshemmet Guldgruvan - en mötesplats för elever i årskurs 3–6. Fritidshemmet erbjuder eleverna en trygg, stimulerande, lustfylld och utvecklande fritid.

På fritidshemmet Guldgruvan ska eleverna trivas och känna sig trygga. Lek, skapande arbete, utomhuspedagogik och it/teknologi är väsentliga delar av vår verksamhet. Här får eleverna möjligheter att lära på andra sätt än i skolan. I våra lokaler finns rum för vila, skapande, data, it, teknik, film- och musikstudio samt rum för mindre grupper och utomhus har vi vårt uteklassrum och vår odlingsträdgård.

Förutom de aktiviteter som vi erbjuder har eleverna gott om tid för egen lek då de kan välja själva vad de vill göra och utveckla fantasin. Elevernas lek och det sociala samspelet är viktigt och vårt mål är att skapa förutsättningar för det.

Här på Guldgruvan arbetar vi aktivt med utskolning av eleverna att de ska känna sig självständiga och kunna ta eget ansvar. Vi uppmuntrar till en aktiv fritid och skolar in barnen i andra fritidsverksamheter som exempelvis kulturskolan, föreningar och idrottsklubbar.

Personalen som jobbar På Guldgruvan består av personer med olika åldrar, kön, etnicitet och intressen vilket vi ser som en tillgång då olikheterna gör att vi kompletterar varandra.