Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Grinnekullegatan 150 ligger nära naturområdet Hisingsparken. Förskolan har fyra avdelningar som heter Mattisborgen, Saltkråkan, Junibacken och Katthult.

Avdelningarna är indelade efter ålder. Vi arbetar med barnens kunskaper och förmågor. Vi är nyfikna på hur barn tänker om och upptäcker sin omvärld. Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra och reflektera kring barnens lärande.

Utemiljön

På vår gård möts barn i alla åldrar i lek och lärande. På gården finns det gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Barnen kan mötas och lära tillsammans i olika stationer och aktiviteter. De lärmiljöer/pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, till exempel lekkök, bygglek och utomhusateljé. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. Det finns möjlighet till skapande aktiviteter även utomhus. Under det varma halvåret försöker vi äta mellanmål ute många av dagarna när väder och verksamhet tillåter. Vi använder också närmiljön och skogen som vår lärmiljö som ligger i nära anslutning till förskolan.

Personal

Vi arbetar i en lärande organisation vilket innebär att pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling. Vi har förskollärare och barnskötare som arbetar i team. Alla har olika intresseområden som bidrar till att det skapas mångfald i miljöer och verksamhet.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus varje dag och i alla väder.

Frukost serveras ca kl 8.00, lunch ca 11.30 och mellanmål ca 14.30.

Dagens första och sista timma börjar och avslutas gemensamt på en avdelning.

Vi uppmärksammar olika traditioner.

Genom KULF – kultur i förskolan får vi ta del av olika kulturarrangemang t ex teater och dansföreställningar.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder:

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.