Vanliga frågor


Här kan du ta del av de vanligast förekommande frågorna kring stadens grafiska profil, mallar och instruktioner i manualen.

Grafisk profil och manual

Vad ingår i stadens grafiska profil?

Göteborgs Stads grafiska profil innefattar de visuella byggstenarna logotyp, färg, typsnitt, bild och designsystem för mallar.

Varför ska jag följa den grafiska profilen?

Grafisk profil är ett politiskt beslut och ett styrande dokument. Den grafiska profilen gör att vi är tydliga som avsändare och bidrar till enhetlig kommunikation och bilden av en stad. Stadens profil är utformad utifrån krav på digitalisering och är tillgänglighetsanpassad utifrån nya lagkrav. Se en sammanfattande film på startsidan.

Vad ska jag använda den grafiska manualen till?

Manualen talar om hur du tillämpar stadens grafiska profil i olika produkter, kanaler och sammanhang. Manualens instruktioner, exempel och stadens mallar gör att du kan arbeta effektivt, tillgängligt och enhetlig med kommunikation, oavsett kanal. 

Vad är det för skillnad på grafisk profil och grafisk manual?

Den grafiska profilen innehåller byggstenarna logotyp, typsnitt, färg, bild och designsystem för mallar. Grafisk profil är ett politiskt beslut och ett styrande dokument. I den grafiska manualen hittar du all information om stadens profil. 

Manualen talar om hur du tillämpar stadens grafiska profil i olika produkter och sammanhang. Manualens instruktioner, exempel och stadens mallar gör att du kan arbeta effektivt, tillgängligt och med enhetlig kommunikation, oavsett kanal. 

Vilka måste följa den grafiska manualens instruktioner?

Alla bolag, förvaltningar, stiftelser, nämnder och verksamheter som inte har en egen grafisk profil eller särprofil beslutad av kommunstyrelsen ska följa stadens grafiska profil och instruktionerna i den grafiska manualen. Du kan läsa mer om bolagen, särprofiler och hur du gör vid andra typer av samarbeten under avsnittet Logotyp i den grafiska manualen.

Vi har en produkt som inte följer den grafiska manualen, måste vi uppdatera den direkt?

Vi rekommenderar att du använder färdigt de produkter eller det kommunikationsmaterial som du redan har producerat. När du uppdaterar kommunikationsmaterial är det ofta ett bra tillfälle att även uppdatera utifrån nya instruktioner i den grafiska manualen eller börja använda nya mallar.

Kan jag få rådgivning kring grafisk manual?

Ja. Du kan få rådgivning kring hur du ska använda byggstenarna i den grafiska profilen eller har frågor kring instruktioner i den grafiska manualen och stadens mallar. Kontakta enheten visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.

När behöver jag söka annan rådgivning än kring grafisk manual?

Om dina frågor gäller till exempel innehållskommunikation eller kunskaper i programvaror är det inte rådgivning kring grafisk manual. För annan konsultation så som till exempel kommunikationslösningar ska du alltid konsultera din verksamhets kommunikatörer och kommunikationschef i första hand. Du kan också konsultera specialisttjänsten visuell kommunikation eller andra externa leverantörer kring det du behöver.

Hur får jag reda på att den grafiska manualen har uppdaterats?

Din kommunikationschef får information kring uppdateringar i grafisk manual och ansvarar för förankring internt. Vi skickar ut information om uppdateringar via mejllistan för alla kommunikatörer. Om du inte är med på listan och ska vara det kan du kontakta Stadsledningskontoret.

Vi informerar även om uppdateringar i Teamsytan Visuell kommunikation som du kan välja att följa. Om inte hittar den och vill bli inbjuden kan du kontakta enheten visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.

Du hittar alltid de senaste uppdateringarna kring grafisk manual på sidan Aktuellt.

Om jag tycker att något ska ändras eller läggas till i den grafiska manualen hur gör jag då?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med enheten visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se där ditt ärende kommer att tas om hand. 


Logotyp

Hur vet jag vilken version av stadens logotyp som jag ska använda?

Logotypen finns inlagd med fast storlek och placering i stadens mallar. Under avsnittet Logotyp i den grafiska manualen finns även ytterligare information och olika varianter av logotypen för nedladdning.

Får jag använda stadsvapnet utan ordbilden ”Göteborgs Stad”?

Nej. Ordbilden Göteborgs Stad och stadsvapnet bildar tillsammans Göteborgs Stads logotyp och ska inte separeras från varandra. Under avsnittet Logotyp i den grafiska manualen hittar du den version av logotypen du behöver för ditt ändamål.

Om det är flera bolag och förvaltningar inom staden som samarbetar, hur ska jag använda logotyperna då?

Vi rekommenderar att du samlar bolagens och förvaltningarnas namn på en gemensam plats i kommunikationsmaterialet för att förtydliga detta. Du kan också lyfta bolagens logotyper tillsammans med förvaltningarnas namn på samma plats om det är avgörande för målgruppens förståelse. Om flera verksamheter inom Göteborgs Stads koncern samarbetar så är det Göteborgs Stads logotyp och grafiska profil som ska användas.

Om det är flera bolag och förvaltningar inom staden som samarbetar med andra huvudmän, hur ska jag använda logotyperna då?

Vi rekommenderar att du skriver ut bolagen och förvaltningarnas namn i anslutning till stadens logotyp och placerar den tillsammans med de andra huvudmännens logotyper i kommunikationsmaterialet. Om flera verksamheter inom Göteborgs Stads koncern samarbetar så är det Göteborgs Stads logotyp och grafiska profil som ska användas. Läs gärna mer under avsnittet Logotyp i den grafiska manualen.

Ska jag använda stadens logotyp som profilbild i sociala medier?

Ja, det handlar om demokrati och att du som mottagare av stadens kommunikation ska veta att det är Göteborgs Stad som du kommunicerar med. För att synliggöra och tillgängliggöra Göteborgs Stad ska du därför alltid använda stadens logotyp som avsändare i profilbild för konton, kanaler, sidor eller sponsrade inlägg i sociala medier. Det övergripande målet för Göteborgs Stads kommunikation är att skapa kännedom om stadens arbete. I Göteborgs Stad är det Demokrati och medborgarservice som ansvarar för stadens kanaler i sociala medier. Du kan kontakta dem på support.digitalakanaler@goteborg.se.

Kan jag dra ner storleken på logotypen i små kontaktkort?

Vi rekommenderar att du hör av dig till enheten visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se om du inte hittar en mall för det format du ska ta fram. Enheten visuell kommunikation har tillgång till fler mallar i udda format. Under avsnittet Logotyp i den grafiska manualen hittar du också minsta storlek för stadens logotyp.


Färg

Varför ska jag använda stadens komplementfärger?

Stadens komplementfärger är en av byggstenarna i stadens grafiska profil. Komplementfärgerna bidrar till variation i vår kommunikation. Färgerna är också tillgänglighetssäkrade mot texter satta i stadens mallar och för olika kanaler.

När ska jag använda stadens Göteborgsblå färg?

Göteborgsblå förekommer i första hand i profilerande sammanhang, det vill säga sammanhang där färgen ensam eller tillsammans med logotypen starkt ska signalera Göteborgs Stad som helhet. Vi rekommenderar att du använder den i fasta element som till exempel för en ram i en kungörelseannons, en yta på en skylt eller i diplom och intyg. Göteborgsblå ska inte användas för att skapa variation i kommunikationsmaterial.  

Kan jag använda andra färger än stadens komplementfärger i illustration?

Ja, du kan använda andra än stadens komplementfärger i illustration. Det kan ibland vara nödvändigt att jobba med fler varianter och nyanser av färger i en illustration. Vi rekommenderar att du använder den grafiska manualens utökade palett för illustration som är särskilt framtagen för ändamålet och utgår från stadens komplementfärger. Paletten finns beskriven under avsnittet Färg i den grafiska manualen. När du använder den utökade paletten vet du att färgerna fungerar väl tillsammans med stadens övriga färger. Tänk på att det bara är de grundläggande komplementfärgerna som är tillgänglighetssäkrade mot text. För att få tillgång till paletten kontaktar du enheten visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.


Typsnitt

Hur får jag tag på stadens typsnitt?

Om du är anställd i Göteborgs Stad och behöver tillgång till stadens profiltypsnitt lägger du en beställning till visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se med uppgifter om antal licenser samt fakturauppgifter. Licenserna till typsnitten innebär en kostnad. Stäm först av med kommunikationsenheten på din förvaltning innan du beställer typsnitten.

Jobbar du på uppdrag av någon av stadens förvaltningar eller bolag, kontaktar du din uppdragsgivare. Stadens licenser avser endast användning inom den egna organisationen.  

Måste rubrikerna vara i vikten Black? 

Valen av typsnitt är en del av den grafiska profilen och skapar en tydlig igenkänning i allt kommunikationsmaterial med Göteborgs Stad. För typsnitten Gotham och Arial används främst vikten Black i rubriker, för typsnittet Open Sans används den motsvarande vikten ExtraboldDet skapar tydlighet, kontrast och igenkänning. Vilket typsnitt och vilken vikt som används för olika rubriknivåer och annan text finns inställt i mallarna.


Bild

Vad menas med normkreativa bilder?

Att arbeta normmedvetet när du väljer bild är ett av stadens avgörande verktyg för att garantera tillgänglig kommunikation utifrån målgruppernas olika behov och förutsättningar. Det är viktigt att tänka på att tillgänglighet berör olika individers förutsättningar att tolka bild men också hur de påverkas av vilka normer du väljer att representera i bild. För att arbeta normmedvetet behöver vi upptäcka normen, ifrågasätta den och ta medvetna beslut om hur vi väljer att förhålla oss till den. 

Läs mer om normer, normkritik och normkreativitet under avsnittet Bild i den grafiska manualen.

Behöver vi ta in samtycken/avtal för bilder som tagits innan GDPR trädde i kraft?

Din förvaltning behöver göra en självständig bedömning om ni kan fortsätta använda gamla bilder eller inte. Kontakta gärna din förvaltnings dataskyddskontakt om du är osäker på hur ni ska hantera era gamla bilder. Det är alltså din organisation som ansvarar för att er personuppgiftsbehandlingen följer dataskyddsförordningen. Ni har det ansvaret även när ni anlitat en extern fotograf, exempelvis en fotograf från visuell kommunikation.

Måste alla filmer på goteborg.se vara tillgänglighetsanpassade?

Från och med 23 september 2020 måste Göteborgs Stad, som leverantör av offentligt finansierad service använda undertexter och syntolkning på alla filmer (gäller ej direktsändning) som publiceras på externa webbplatser och intranät enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS). Information kring lagen, hur du gör tillgänglig film, vanligt förekommande frågor och länkar finns i digitala navet: Så jobbar du med film.

När ska jag använda ikoner?

Du kan använda dig av ikoner för att beskriva en funktion så som ”skriv ut”. En ikon är alltid konkret och beskriver bildmässigt vad den avser. Ett exempel är att en app-ikon för meddelanden bör föreställa en pratbubbla. Ikonen ska fungera som ett pedagogiskt komplement till övrig text och bild i ett kommunikationsmaterial och stötta i navigering. Du kan använda dig av stadens linjemanér när du gör en ikon.

När kan jag använda symboler?

När symbolen inte används som avsändare för din verksamhet. Vi rekommenderar att du använder symboler och bildmässiga metaforer i illustrationer eller animationer, som till exempel ett hjärta för kärlek eller vågskål för balans. Symboler är alltid en abstrakt men allmänt vedertagen representation för till exempel en känsla, ett ljud eller begrepp. Symboler passar bra att använda när man berättar något i ett innehåll.

Kan jag göra en symbol för min verksamhet?

Nej, du ska inte göra en egen symbol för din verksamhet. När du sätter ihop grafiska element eller symboler med varandra eller sätter dessa i kombination med ett namn har du gjort en logotyp. Du ska bara använda Göteborgs Stads logotyp som logotyp och avsändare för din verksamhet. Logotypen innefattar Göteborgs Stads stadsvapen med tillhörande ordbild. Om du vill lyfta något särskilt i kommunikationen går det bra att använda ”puffar”, text mot färgade bakgrundsplattor i stadens komplementfärger. Stadens bildmanér för foto är också ett exempel på hur du kan gestalta vad din verksamhet gör utan att addera ytterligare ett element för att förtydliga detta.

Kan jag göra en symbol för en kampanj eller ett evenemang?

Nej, kampanjbudskap eller evenemangsnamn ska inte formges som en symbol. När du sätter ihop grafiska element och symboler med varandra eller sätter dessa i kombination med ett namn har du gjort en logotyp. Du ska bara använda Göteborgs Stads logotyp som avsändare vid en kampanj eller ett evenemang. Logotypen innefattar Göteborgs Stads stadsvapen med tillhörande ordbild. Oavsett om det är en kampanj, ett evenemang eller kommunikation för en verksamhet ska du använda budskap och den grafiska profilens byggstenar för att skapa kommunikation som är relevant för målgruppen.

Har Göteborgs Stad en regnbågssymbol?

En verksamhet som särskilt vill kommunicera HBTQ-frågor och mångfald kan använda till exempel Prideflaggan i sin kommunikation. Flaggan innehåller färgerna rött, orange, gult, grönt, blått, och violett. Det finns många olika varianter av regnbågsflaggor och du är fri att skapa din egen.

Du ska däremot inte göra en egen symbol där du sätter samman de grafiska elementen från flaggan i kombination med till exempel ett namn, då har du gjort en logotyp. Du ska bara använda Göteborgs Stads logotyp som avsändare för din verksamhet. I stadens visitkortsmallar kan du lägga till en regnbågsflagga om du som tjänsteperson representerar en verksamhet som arbetar med HBTQ eller mångfaldsfrågor.

Det går också bra att skapa bilder på temat mångfald i din kommunikation. Stadens bildmanér är framtaget ur normkritiskt perspektiv där mångfald och inkludering är viktiga komponenter. Genom att använda stadens bildmanér och vara normkreativ bidrar du till mångfald och inkluderande.

Läs mer om normer, normkritik och normkreativitet under avsnittet Bild i den grafiska manualen.


Designsystem

Vad är ett designsystem?

Ett designsystem är de bakomliggande kolumner och rutnät (grid) som ligger i stadens expertmallar eller som vi använder oss av när vi tar fram enklare mallar. I de enklare mallarna kan du inte se rutnätet. Designsystemet är en av byggstenarna i den grafiska profilen. Systemet bidrar till att du enkelt och systematiskt kan skapa enhetlig kommunikation som är anpassat efter olika produkter, att du kan bibehålla igenkänning i kommunikationsmaterial och inte behöver uppfinna layouter från grunden.


Mallar

Var hittar jag stadens mallar för Office och Adobe-programmen? 

De ligger under avsnittet Mallbibliotek i den grafiska manualen. Externa användare, till exempel reklambyråer och produktionsbolag, som har behov av avancerade mallar för fler format kan kontakta enheten visuell kommunikation. Kontorsmallar för Office hittar du i Mallgeneratorn, läs mer i digitala navet.

Hur kan jag lära mig att arbeta i stadens mallar?

Är du expertanvändare så har stadens mallar i till exempel Indesign alltid ett instruktionslager med information kring hur du ska använda mallen. I digitala navet hittar du flera lathundar med instruktioner kring mallar, bland annat:

Lathund för affischmallar i Word och Powerpoint

Lathund för mallar i Indesign

Lathund för mallar för filmgrafik i Photoshop och Illustrator

Lathund för att skapa film och animerad film i Powerpoint


Du kan även beställa kurser i stadens mallar och i hur du filmar med mobilen från  enheten visuell kommunikation. Den grafiska manualen, lathundar och kurser innefattar inte hur programvarorna fungerar generellt.

Vilka mallar ska jag använda för affischering på stadsinformationstavlorna?

Du ska använda de mallar du hittar under rubriken Stadsinformationstavlor på sidan Mallbibliotek i den grafiska manualen.

Vilka färger får jag använda i Office-mallar? 

Office tillåter bara ett visst antal färger i färginställningarna och i mallarna är det stadens mörka färger som är inlagda. De syns i den översta raden av färger. De ljusare nyanserna som syns under är Offices egna nyanser och ska inte användas. Du kan istället manuellt lägga till stadens ljusa färger genom att skriva in RGB-värdena från avsnittet Färg här i manualen. 

Kan jag ha vit text mot mörk bakgrund i stadens PPT-mall för presentationer?

Ja. Vill du använda vit text mot mörk bakgrund behöver du själv göra en färgplatta och placera den vita texten på plattan, precis som i annat kommunikationsmaterial. Stadens komplementfärger är framtagna för att du ska kunna variera ditt innehåll i kommunikationen. Sidorna för eget innehåll i stadens grundmall för Powerpoint-presentationer har grundinställningen svart text mot vit bakgrund. Läs mer om färg och typografi i under Färg och Typsnitt i den grafiska manualen om du är osäker på kontrast och tillgänglighet.

Får jag ändra storlek på text i rubrik och brödtext i mallarna? 

Ja, det går bra att ändra storlek på texten i mallarna vid behov. Men tänk på att undvika att gå ner i storlek på brödtext och se till att behålla kontrasten mellan olika rubrikstorlekar. Ändra alltid i de förinställda styckeformaten så att förändringarna är konsekventa. 

Hur gör jag en tillgänglig pdf?

I stadens mallar finns instruktioner kring hur du sparar en tillgänglig pdf. I den grafiska manualen hittar du information under Mallbibliotek. På stadens intranät och i digitala navet hittar du även lathundar för mallar i Indesign och Office samt en lathund för tillgänglighetskontroll för pdf:er i Acrobat Pro.

Jag tycker att det saknas mallar för hela staden. Vem kontaktar jag då? 

Vi rekommenderar att du tar kontakt med enheten visuell kommunikation på visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se där ditt ärende kommer att tas om hand.


Tillämpningar i olika kanaler, format och sammanhang

Ska jag följa den grafiska manualen om jag utvecklar ett nytt digitalt gränssnitt?

Ja, du ska följa de instruktioner i den grafiska manualen som gäller för digitala gränssnitt. Du hittar framförallt instruktioner i de delar av den grafiska manualen som rör byggstenarna i den grafiska profilen under avsnitten Logotyp, Färg, Typsnitt och Bild. Det finns också ett särskilt avsnitt i manualen som heter Digitala gränssnitt. Där hittar du mer exakta instruktioner kring digitala gränssnitt. Som utvecklare för externa digitala gränssnitt kan du också ta del av Göteborgs Stads styleguide. I den finns utökade komponenter som du kan ha användning av som utvecklare.

Måste vi använda stadens nya kartmanér eller kan vi använda vårt gamla?

Vi rekommenderar att du på sikt följer instruktionerna i den grafiska manualen så att kartor i stadens kommunikationsmaterial ser enhetliga ut. Stadens kartmanér har bäring på flera av den grafiska profilens byggstenar, så som färg, typsnitt och illustrationsmanér. I stadens kartmanér ingår inte vilken grundkarta du arbetar med för ditt ändamål, utan hur du använder den.

Kan jag se exempel på hur den grafiska profilen ska användas?

Ja, under avsnittet Tillämpningar hittar du specifika instruktioner för olika sammanhang, kanaler och produkter. Där ser du även visuella exempel på hur den grafiska profilen tillämpas. Exempel på skarpa projekt som levererats enligt stadens grafiska profil hittar du på intranat.goteborg.se/visuellkommunikation eller i digitala navet.