Bild

Bilder fångar ögat, skapar känslor och förståelse. De förstärker våra skrivna budskap och hjälper oss att förmedla stadens värden. Göteborgs Stads bild och illustrationsmanér är framtagna för att vi ska kunna jobba effektivt, tillgängligt och demokratiskt. Fotografisk bild och film är alltid förstahandsvalet när du ska bildsätta stadens kommunikation. I andra hand väljer du illustration och animerad film.

Bild är en av byggstenarna i stadens grafiska profil. När bilder används i stadens kommunikation ska bildspråket bidra till att vi kan kommunicera på olika sätt utifrån olika behov. Vi skapar igenkänning och enhetlighet i kommunikationen genom att följa stadens manér för foto, film, illustration och animerad film.

Normmedvetet bildval

Att arbeta normmedvetet när du väljer bild är ett av stadens avgörande verktyg för att garantera tillgänglig kommunikation utifrån målgruppernas olika behov och förutsättningar. Det är viktigt att tänka på att tillgänglighet berör olika individers förutsättningar att tolka bild men också hur de påverkas av vilka normer du väljer att representera i bild. För att arbeta normmedvetet behöver vi upptäcka normen, ifrågasätta den och ta medvetna beslut om hur vi väljer att förhålla oss till den.

Norm

Normer är outtalade föreställningar om vad som anses vara det normala. Normer kan verka oförargliga men de styr våra tankar och handlingar. Följden kan bli att de som bryter mot normen stängs ute, bortses från eller ignoreras.

Normkritik

Betyder att du kritiskt granskar och ifrågasätter normer, gemensamma föreställningar och förutfattade meningar för att kunna bryta normer i bild.

Normkreativitet

Betyder att du kreativt kan ta fram lösningar, påverka och göra aktiva val som svarar mot målgruppernas olika behov och förutsättningar genom att bryta mot normer och skapa nya, mer tillgängliga sammanhang i bild.

Bildmanéren och deras instruktioner är anpassade för att du ska kunna arbeta tillgängligt och normkreativ med bild. Läs mer om på sidorna Foto och film samt Illustration och animerad film.

Har du ytterligare frågor kring normkreativitet och tillgänglig bild, kontakta enheten visuell kommunikation.