Bild

Bilder fångar ögat, skapar känslor och förståelse. De förstärker våra skrivna budskap och hjälper oss att förmedla stadens värden. Göteborgs Stads bild och illustrationsmanér är framtagna för att vi ska kunna jobba effektivt, tillgängligt och demokratiskt. Fotografisk bild och film är alltid förstahandsvalet när du ska bildsätta stadens kommunikation. I andra hand väljer du illustration och animerad film.

Bild är en av byggstenarna i stadens grafiska profil. När bilder används i stadens kommunikation ska bildspråket bidra till att vi kan kommunicera på olika sätt utifrån olika behov. Vi skapar igenkänning och enhetlighet i kommunikationen genom att följa stadens manér för foto, film, illustration och animerad film.

Normmedvetet bildval

Att arbeta normmedvetet när du väljer bild är ett av stadens avgörande verktyg för att garantera tillgänglig kommunikation utifrån målgruppernas olika behov och förutsättningar. Det är viktigt att tänka på att tillgänglighet berör olika individers förutsättningar att tolka bild men också hur de påverkas av vilka normer du väljer att representera i bild. För att arbeta normmedvetet behöver vi upptäcka normen, ifrågasätta den och ta medvetna beslut om hur vi väljer att förhålla oss till den.

Norm

Normer är outtalade föreställningar om vad som anses vara det normala. Normer kan verka oförargliga men de styr våra tankar och handlingar. Följden kan bli att de som bryter mot normen stängs ute, bortses från eller ignoreras.

Normkritik

Betyder att du kritiskt granskar och ifrågasätter normer, gemensamma föreställningar och förutfattade meningar för att kunna bryta normer i bild.

Normkreativitet

Betyder att du kreativt kan ta fram lösningar, påverka och göra aktiva val som svarar mot målgruppernas olika behov och förutsättningar genom att bryta mot normer och skapa nya, mer tillgängliga sammanhang i bild.

Bildmanéren och deras instruktioner är anpassade för att du ska kunna arbeta tillgängligt och normkreativ med bild. Läs mer om på sidorna Foto och film samt Illustration och animerad film.

Har du ytterligare frågor kring normkreativitet och tillgänglig bild, kontakta enheten visuell kommunikation.

Tillgänglighet i digitala kanaler

Enligt svensk tillgänglighetslag ska film som publiceras offentligt i stadens externa och interna webbkanaler vara undertextad och syntolkad. Detta gäller från och med den 23 september 2020.  Information kring lagen, hur du gör tillgänglig film, vanligt förekommande frågor och länkar publiceras löpande intranätet: Så gör du tillgänglig film i Göteborgs Stad och digitala navet: Så jobbar du med film.

Svensk tillgänglighetslag

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet för all digital service som en offentlig aktör erbjuder. I korthet innebär detta att Göteborgs Stad, som leverantör av offentligt finansierad service, ska ha en webbplats och ett intranät där innehållet är anpassat för att följa lagen om tillgänglighet till digital service. Enligt lagen måste Göteborgs Stad undertexta och syntolka de filmer och poddar som publiceras offentligt och på intranätet. Tänk på att detta även gäller animerad film.

Läs mer om svensk tillgänglighetslag här.

WCAG  internationell standard för webbtillgänglighet

Den svenska tillgänglighetslagen bygger på ett EU-direktiv som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines version 2.1). WCAG 2.1 är den internationella standarden för tillgäng­lighet på webben. Standarden är framtagen av World Wide Web Consortium (W3C). WCAG är indelad i tre nivåer: A, AA och AAA. För varje nivå finns riktlinjer som ska följas. I Sverige kräver lagen nivå AA, undertextning och syntolkning av filmer.

Läs mer om WCAG här.
Läs mer om tillgänglighet på funka.com