Logotyp och avsändare

Göteborgs Stads logotyp används som avsändare i all kommunikation från Göteborgs Stad. Här hittar du logotyper för olika kanaler.

Logotypen består av stadsvapnet och ordbilden Göteborgs Stad. Göteborgs Stad skrivs med versalt S för att betona att det är ett namn, på samma sätt som ett egennamn. Skrivsättet särskiljer koncernen Göteborgs Stad från staden som geografisk plats.

Vapnet med skölden och lejonet är vårt stadsvapen och förekommer i många varianter och även i verksamheter utanför Göteborgs Stad. För att det tydligt ska framgå att det handlar om Göteborgs Stads logotyp delar vi aldrig på vapnet och ordbilden Göteborgs Stad.

Får inte ändras

Vapnet får inte förvanskas, inte bearbetas grafiskt eller infogas i andra sammanhang. Enligt lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar får stadens vapen inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd. Kommunfullmäktiges presidium bestämmer över hur vi får använda Göteborgs Stads vapen och logotyp. 

Flera varianter

Logotypen finns i färg med tillhörande positiv eller negativ ordbild, i gråskala och i enfärgat svart eller vitt med streckad grafik i skölden. Logotypen finns i stående och liggande version. Den liggande versionen har texten till höger om vapnet. Den stående varianten har texten under vapnet. Den används främst när vapnet som symbol ska ha en framträdande roll eller där de faktiska förutsättningarna gör den mer lämplig ur tydlighetsaspekt.

Logotypen finns också i en engelsk version för internationella sammanhang, då med ordbilden City of Gothenburg. I löpande engelsk text används Gothenburg istället för Göteborg. Även andra språk kan ha egna benämningar för Göteborg som kan användas i löpande text, men logotypen finns enbart på svenska och engelska.

Om du inte hittar den variant på logotypen du söker här kan du kontakta visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se

Rätt storlek och placering

För att logotypen ska framträda tydligt måste det finnas en viss fri yta, utan text eller grafiska element, runt den. Som minst ska den fria ytan motsvara den versala bokstaven G i ordbilden. Den liggande logotypen ska vara minst 20 mm bred och den stående minst 15 mm hög.

I samtliga mallar har logotypen en fast placering och storlek. I tryckta kanaler placeras logotypen oftast i högerkant och verksamhets- eller projektnamn i vänsterkant. I smala format där verksamhets- och projektnamn inte får plats på samma rad som logotypen kan logotypen placeras i vänsterkant. 

I digitala kanaler, exempelvis på goteborg.se, placeras logotypen i vänsterkant. 

Avsändare

Det övergripande målet med Göteborgs Stads kommunikation är att skapa kännedom om stadens arbete. Enhetlig kommunikation är ett sätt att öka tydligheten för boende, besökare och näringsliv. Det stärker samhörigheten internt och blir mer kostnadseffektivt när trycksaker och annat material kan användas av fler.

Stadens logotyp används på olika sätt i olika sammanhang beroende på gränssnitt, kanal eller typ av innehåll. Även om vi är många fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag som verkar inom en rad olika områden, ska det vara tydligt att vi är en stad, Göteborgs Stad. För att det ska vara lätt att göra rätt finns det mallar.

Fråga din uppdragsgivare om du är osäker på vilken typ av avsändare som ska användas.

Göteborgs Stad tillsammans med andra avsändare

Ibland är Göteborgs Stad en av flera avsändare. Då ska parterna förhålla sig till hur olika avsändare synliggörs i kommunikation. I det här avsnittet kan du läsa om hur olika typer av avsändare ska placeras i gränssnitt, kanaler och format.

Göteborgs Stad som huvudman tillsammans med andra avsändare

När Göteborgs Stad bidrar ekonomiskt och juridiskt med mer än 50 procent i ett samarbete så räknas vi som huvudman. Då används stadens grafiska manual och mallar enligt bilagan Göteborgs Stad som huvudman tillsammans med andra avsändare (pdf)

Exempel i affischmall där Göteborgs Stad är huvudman tillsammans med andra avsändare.

Göteborgs Stad som avsändare med annan huvudman

När Göteborgs Stad bidrar ekonomiskt och juridiskt med mindre än 50 procent i ett samarbete så är vi underordnad avsändare. Då används huvudmannens grafiska profilprogram. Göteborgs Stads logotyp ska vara med som avsändare på likvärdig nivå med övriga underordnade avsändares logotyper. Det ska också framgå vilken typ av samarbete det rör sig om. När Göteborgs Stads logotyp placeras inom ramen för annan avsändares grafiska profilprogram ska riktlinjerna för Göteborgs Stads logotyp följas. Så som storlek, avstånd, version och krav på kontrastverkan.

 

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare

Ibland samarbetar Göteborgs Stad med likvärdiga huvudmän. I vissa fall skapas då ett nytt visuellt uttryck men ofta är någon av de befintliga grafiska profilerna mer relevant att använda. Överenskommelsen om vilken grafisk profil som ska användas ske utifrån att:

 • Den ökar förståelsen av kommunikationen och skapar tydlighet mot målgruppen
 • Den förstärker budskapet eller innehållet i kommunikationen
 • Den skapar ekonomisk hållbarhet och nytta

Oavsett lösning ska huvudmännens logotyper vara jämbördiga i olika gränssnitt, kanaler, format eller produkter. När Göteborgs Stads logotyp placeras inom ramen för annan huvudmans grafiska profil ska riktlinjerna för Göteborgs Stads logotyp följas. Så som storlek, avstånd, version och krav på kontrastverkan. I den här bilagan (pdf) förtydligas hur du synliggör likvärdiga huvudmän som avsändare när du använder Göteborgs Stads grafiska manual och mallar:

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare (pdf)

Göteborgs Stad som avsändare för upphandlade tjänster

När Göteborgs Stad har upphandlat en tjänst av en extern leverantör ska texten ”På uppdrag av Göteborgs Stad” eller liknande kommuniceras. Till exempel ska företag som är godkända att utföra hemtjänst i Göteborgs Stad använda texten: Godkänd att utföra hemtjänst i Göteborgs Stad. Externa leverantörer får inte använda Göteborgs Stads logotyp.

Göteborgs Stad tillsammans med EU-fonder och forskningsfinansiärer

Verksamheter och projekt i Göteborgs Stad kan tilldelas ekonomiskt stöd av utomstående finansiärer, till exempel EU-fonder eller forskningsfinansiärer. Det ska tydligt framgå att de inte är en samarbetspartner utan att deras roll är att ge ekonomiskt stöd till projektet eller verksamheten. Projekt eller verksamhet ska följa de kommunikationskrav som finansiären ställer. Utförliga anvisningar för hur detta ska göras hittar du i bilagan  Göteborgs Stad tillsammans med EU-fonder och forskningsfinansiärer (pdf)

Läs om riktlinjer för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Läs om riktlinjer hos Tillväxtverket

Sponsorer

Sponsring är ett frivilligt avtal som syftar till att skapa ömsesidig nytta mellan två eller flera parter. Ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (sponsormottagaren) tillhandahåller exponering av sponsorns företagsnamn, varumärke eller tjänster. Göteborgs Stad som myndighet ska i sådana sammanhang ta hänsyn till flera saker.

Namnet på sponsorn ska synliggöras i rimlig omfattning och i rätt sammanhang. Det får inte dominera på ett sådant sätt att sponsorn kan uppfattas ha tagit över ansvar för verksamheten eller projektet inom Göteborgs Stad.

Läs mer om Göteborgs Stads policy och riktlinjer för sponsring

Göteborgs Stad tillsammans med särprofilerade verksamheter (Gäller ej helägda bolag)

För verksamheter i Göteborgs Stad med egen grafisk profil är grundprincipen att alltid kommunicera att man är en del av Göteborgs Stad. Stadens logotyp ska användas som avsändare och garant. Göteborgs Stad blandar aldrig sitt grafiska profilprogram med andras.

Anvisningar finns i bilagan

Göteborgs Stad tillsammans med särprofilerade verksamheter (pdf)

Det krävs beslut av kommunfullmäktiges presidium för att få tillstånd till särprofilering.

Checklista för särprofilering:

 • Logotypen ska utformas så att den går att placera i olika hörn eller tillsammans med andra logotyper.
 • Logotypen ska ha god läsbarhet och kontrastverkan. Den ska fungera väl i olika kanaler, inklusive de kanaler Göteborgs stad tillhandahåller.
 • Logotypens proportioner och eventuell text i logotypen ska fungera i både stor och liten skala.
 • Logotypen ska vara relevant för målgruppen.
 • Profilfärger ska uppfylla tillgänglighetskraven för kontrast och läsbarhet mot text.
 • Typsnitt ska uppfylla tillgänglighetskraven och ska gå att hantera av många personer, både tekniskt och kostnadsmässigt.
 • Typsnitten ska fungera inom de system som Göteborgs Stad tillhandahåller, till exempel Office-paketet och stadens grafiska manual och mallar.
 • Bildspråk ska utgå från ett normkritiskt perspektiv.
 • Den grafiska profilen ska fungera tillsammans med Göteborgs Stad som avsändare men ska inte innehålla element från Göteborgs Stads grafiska manual eller mallar.

Läs mer om riktlinjer för tillgänglighet på webben:

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0

 

Helägda bolag i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har 38 bolag. Vissa bolag är helägda och andra är delvis ägda av staden. De verkar i en kommersiell, och i flera fall, internationell miljö. De bolag som har behov av att använda en egen grafisk profil har möjlighet till detta. Övriga ska använda Göteborgs Stads grafiska manual och mallar. Bolag som är helägda ska alltid tydligt kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad, främst genom texten ”En del av Göteborgs Stad”. Utförliga anvisningar finns i bilagan Helägda bolag i Göteborgs Stad (pdf)

När det är tydligt att bolagen företräder staden ska Göteborgs Stads grafiska manual och mallar gälla. Till exempel i samarbeten med andra förvaltningar inom staden eller med externa aktörer i projekt. På så vis blir det tydligt för målgruppen att det är Göteborgs Stad som är avsändare till kommunikationen. Bolagets egen logotyp kan då användas tillsammans med Göteborgs Stads logotyp.

Liggande logotyp för dagspresstryck (CMYK)

Liggande logotyp för dekorfärgstryck (PMS)