Särprofilerad verksamhet

Ett fåtal verksamheter inom Göteborgs Stads förvaltningar är särprofilerade, vilket betyder att de har en egen grafisk profil. Dessa verksamheter ska alltid tydligt kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad.

Det övergripande målet med Göteborgs Stads kommunikation är att skapa kännedom om stadens arbete. Enhetlig kommunikation är ett sätt att öka tydligheten för boende, besökare och näringsliv. Även om vi är många förvaltningar och bolag som verkar inom en rad olika områden, ska det vara tydligt att vi är en stad, Göteborgs Stad.

När en verksamhet har en godkänd särprofilering gäller följande:

 • Du ska alltid kommunicera att verksamheten är en del av Göteborgs Stad genom stadens logotyp och garanttexten ”…är en del av Göteborgs Stad”. I undantagsfall används endast garanttexten. Garanttexten skrivs i typsnitt som ingår i den särprofilerade verksamhetens grafiska profil.
 • Du får inte blanda Göteborgs Stads grafiska profil med andra profiler.

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier när verksamheten är särprofilerad. Placering av den särprofilerade logotypen är endast ett exempel.

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier när verksamheten är särprofilerad. Placering av den särprofilerade logotypen är endast ett exempel.

I den här bilagan hittar du utförliga instruktioner:
Göteborgs Stad tillsammans med särprofilerade verksamheter (pdf)

Det krävs beslut av kommunstyrelsen för att få tillstånd till särprofilering.

Checklista för särprofilering:

 • Logotypen ska utformas så att den går att placera i olika hörn eller tillsammans med andra logotyper.
 • Logotypen ska ha god läsbarhet och kontrastverkan. Den ska fungera väl i olika kanaler, inklusive de kanaler Göteborgs Stad tillhandahåller.
 • Logotypens proportioner och eventuell text i logotypen ska fungera i både stor och liten skala.
 • Logotypen ska vara relevant för målgruppen.
 • Färger ska uppfylla tillgänglighetskraven för kontrast och läsbarhet mot text.
 • Typsnitt ska uppfylla tillgänglighetskraven och ska gå att hantera av många personer, både tekniskt och kostnadsmässigt.
 • Typsnitten ska fungera inom de system som Göteborgs Stad tillhandahåller, till exempel Office-paketet.
 • Bildspråk ska utgå från ett normkritiskt perspektiv.
 • Det ska gå att visa Göteborgs Stad som avsändare (plats för garanttext och logotyp) inom ramen för den grafiska profilen, men profilen ska inte innehålla element från Göteborgs Stads grafiska profil.

Läs mer om riktlinjer för tillgänglighet på webben:
Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0