Samarbeten

Ibland är Göteborgs Stad en av flera avsändare som ska synliggöras i kommunikationen. Här kan du läsa om hur olika avsändare ska synas i samarbeten för att det ska vara tydligt och lätt att förstå.

När Göteborgs Stad är en part i ett samarbete kan vi ha olika roller beroende på hur samarbetet är utformat. De olika samarbetsformerna är:

 • Samarbeten inom Göteborgs Stad
 • Göteborgs Stad som huvudman
 • Göteborgs Stad tillsammans med annan huvudman
 • Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare
 • Göteborgs Stad tillsammans med upphandlade leverantörer
 • Göteborgs Stad tillsammans med EU-fonder och forskningsfinansiärer
 • Göteborgs Stad tillsammans med sponsorer

Fråga din uppdragsgivare om du är osäker på vilket typ av samarbete som är aktuellt.

Samarbeten inom Göteborgs Stad

När flera förvaltningar eller verksamheter samarbetar inom Göteborgs Stad är det alltid stadens logotyp som används som avsändare, enligt stadens mallar. Du kan förtydliga vilka verksamheter som ingår i samarbetet i textform i innehållet eller sidhuvud/sidfot.

Ëxempel på förklarande text om samarbeten inom staden

Exempel på hur samarbeten mellan olika verksamheter inom staden kan förtydligas i text i sidfot/sidhuvud i stadens mallar, på hemsida och sist i film.

Göteborgs Stad som huvudman

När Göteborgs Stad bidrar ekonomiskt och juridiskt med mer än 50 procent i ett samarbete så räknas vi som huvudman.

 • Använd stadens grafiska profil och mallar genomgående.
 • Synliggör övriga avsändare genom deras logotyper tillsammans med text som beskriver vilken typ av samarbete det rör sig om.
 • Om det är många samarbetspartners bör du skriva ut namnen på dessa i text i stället för att använda logotyperna.
 • Storleken på samarbetspartners logotyper får vara max 70 procents storlek av Göteborgs Stads logotyp i varje enskilt fall.

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier där Göteborgs Stad är huvudman tillsammans med andra avsändare.

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier där Göteborgs Stad är huvudman tillsammans med andra avsändare. 

I den här bilagan hittar du utförliga instruktioner om hur du synliggör alla avsändare:
Göteborgs Stad som huvudman tillsammans med andra avsändare (pdf)

Annan huvudman

När Göteborgs Stad bidrar ekonomiskt och juridiskt med mindre än 50 procent i ett samarbete så är vi underordnad avsändare.

 • Använd huvudmannens grafiska profil.
 • Placera Göteborgs Stads logotyp på likvärdig nivå med övriga underordnade avsändares logotyper.
 • Beskriv vilken typ av samarbete det rör sig om i en kompletterande text.
 • När du placerar Göteborgs Stads logotyp inom ramen för en annan avsändares grafiska profil ska instruktionerna för Göteborgs Stads logotyp fortfarande följas. Till exempel storlek, avstånd, version och krav på kontrastverkan.

Likvärdiga huvudmän

Ibland samarbetar Göteborgs Stad med likvärdiga huvudmän. I vissa fall skapas ett nytt visuellt uttryck men ofta används någon av de befintliga grafiska profilerna. Överenskommelsen om vilken grafisk profil som ska användas ska ske utifrån att:

 • Den ökar förståelsen av kommunikationen och skapar tydlighet mot målgruppen.
 • Den förstärker budskapet eller innehållet i kommunikationen.
 • Den skapar ekonomisk hållbarhet och nytta. (Ett profilprogram måste vårdas, underhållas över tid. Det kostar inte bara att ta fram.) 

Oavsett lösning gäller följande instruktioner:

 • Placera alla huvudmännens logotyper på likvärdig nivå.
 • När du placerar Göteborgs Stads logotyp inom ramen för en annan avsändares grafiska profil ska instruktionerna för Göteborgs Stads logotyp fortfarande följas. Till exempel storlek, avstånd, version och krav på kontrastverkan.
 • När Göteborgs Stads grafiska profil används, ska instruktioner för alla byggstenar (logotyp, färg, typsnitt, bild och designsystem) följas. 

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier där Göteborgs Stad är en av två likvärdiga avsändare och stadens grafiska profil används.

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier där Göteborgs Stad är en av två likvärdiga avsändare och stadens grafiska profil används.

I den här bilagan hittar du utförliga instruktioner om hur du synliggör alla avsändare – när du använder Göteborgs Stads grafiska profil: Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare (pdf)

Upphandlade leverantörer

När Göteborgs Stad har upphandlat en tjänst av en extern leverantör ska dessa instruktioner följas:

 • Kommunicera ”På uppdrag av Göteborgs Stad” eller liknande text.
 • Externa leverantörer får inte använda Göteborgs Stads logotyp.

Exempel: Företag som är godkända att utföra hemtjänst i Göteborgs Stad ska använda texten: Godkänd att utföra hemtjänst i Göteborgs Stad.

EU-fonder och forskningsfinansiärer

Verksamheter och projekt i Göteborgs Stad kan tilldelas ekonomiskt stöd av utomstående finansiärer, till exempel EU-fonder eller forskningsfinansiärer. 

 • Det ska tydligt framgå att finansiärerna inte är en samarbetspartner utan att deras roll är att ge ekonomiskt stöd till projektet eller verksamheten.
 • Följ de kommunikationskrav som finansiären ställer. 

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier där Göteborgs Stad har tilldelats ekonomiskt stöd av utomstående finansiärer.

Exempel på hur avsändare visas på affisch och i film i sociala medier där Göteborgs Stad har tilldelats ekonomiskt stöd av utomstående finansiärer. 

I den här bilagan hittar du utförliga instruktioner om hur du synliggör EU-fonder och forskningsfinansiärer:
Göteborgs Stad tillsammans med EU-fonder och forskningsfinansiärer (pdf)

Läs om riktlinjer för Europeiska regionala utvecklingsfonden
Läs om riktlinjer hos Tillväxtverket

Sponsorer

Sponsring är ett frivilligt avtal som ska skapa ömsesidig nytta mellan två eller flera parter. Ena parten (sponsorn) lämnar ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster. Den andra parten (sponsormottagaren) exponerar sponsorns företagsnamn, varumärke eller tjänster. Göteborgs Stad som myndighet ska i sådana sammanhang ta hänsyn till flera saker. Visuellt ska du tänka på följande:

 • Du ska synliggöra namnet på sponsorn i rimlig omfattning och i rätt sammanhang.
 • Sponsorns namn får inte dominera på ett sådant sätt att sponsorn kan uppfattas ha tagit över ansvar för verksamheten eller projektet inom Göteborgs Stad.

Läs mer om Göteborgs Stads policy och riktlinjer för sponsring.