Smart stad

Begreppet smart stad används brett och globalt för många olika aspekter, kriterier, och mätindikatorer för städer. Inom ramen för arbetet med Göteborgs Stads innovationsprogram har staden tagit ställning till hur vi förhåller oss till smart stad.

Vad är en ”smart stad”?

Göteborgs Stad förhåller sig till EU-kommissionen definition och Eurocities principer för vad som avses med smart stad.

EU-kommissionen

För EU-kommissionen är en smart stad, en stad som på bästa möjliga sätt kombinerar digitala lösningar med transport och energi för att nå en helhetssyn som leder till bättre resursanvändning och mindre utsläpp. Det betyder smartare stadstransportnät, uppgraderade vattenförsörjning och avfallsanläggningar och effektivare sätt att tända och värma byggnader. Det betyder också en mer interaktiv och lyhörd stadsadministration, säkrare offentliga utrymmen och att man på ett effektivt sätt tillgodoser behoven hos en åldrandebefolkning. Läs om smart stad på EU-kommissionens webbplats

Eurocities

Eurocities menar på att bli en smart stad betyder olika saker för olika städer. Eurocities betonar istället att det finns gemensamma principer man kan utgå ifrån:

 • Smarta städer måste skapas för, av och med medborgarna.
 • Tekniken är en viktig möjliggörare för smartare städer men är mer ett medel än ett mål.
 • Samarbete, samskapande och partnerskap är nyckelelementen för transparent styrning på lokal nivå (kvadrupel helix samarbete mellan medborgare, kunskapsinstitut, företag och myndigheter).
 • Data är ryggraden i smartare städer.
 • Gemensamma och öppna standarder samt förbättring av interoperabilitet mellan system är avgörande.
  Läs mer här om eurocities här.

Göteborgs Stad vill genom arbetet uppnå nyttor som att:

 • förenkla vardagen för boende, besökare och näringsliv.
 • bli en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 • skapa högre kvalitet och effektivitet i våra verksamheter.
 • bidra till att stärka stadens varumärke.
 • i högre grad nyttja och optimera extern finansiering för att öka utvecklingstakt och förutsättningar för fler innovationer.

Hur kommunicerar vi smart stad?

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att boende, besökare, näringsliv och medarbetare ska känna till vad som händer i staden och varför, samt kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service.

Göteborgs Stads information och kommunikation om smart stad baseras på stadens gemensamma budskapsplattformar och stadens grafiska profil. Huvudbudskapet är – Hållbar stad – öppen för världen. Smart stad kommuniceras genom nyttorna och effekterna av arbetet med smart stad, och inte genom begreppet.

Hur arbetar då Göteborgs Stad med smart stad?

I staden fördelar vi uppdrag, ansvar och befogenheter på olika förvaltningar och bolag. Ansvar för arbetet är därför fördelat enligt samma princip.

Strategier finns i vissa fall beskrivna i av kommunfullmäktige beslutade styrande dokument med utpekade ansvariga nämnder eller bolag. Nämnder och styrelser har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra nämnder, bolag och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för helhetssynen i genomförandet.

I nedanstående bilaga (Hur arbetar Göteborgs Stad med smart stad) finns en tabell som beskriver olika fokusområden, uppdrag och ansvar samt befintliga styrning och styrande dokument som är beslutade av kommunfullmäktige.