Nationell samverkan


Det övergripande målet med det Vinnovafinansierade projektet Nationell Samverkan (NatSam) är att stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet för att uppnå hållbara attraktiva städer enligt Agenda 2030.

Projektets syfte är bland annat att stödja den lokala utvecklingen av innovationsförmåga och kapacitetsbyggande, liksom integration av innovationsarbetet i kommunens ordinarie organisation baserat på ett effektivt och gemensamt lärande mellan de medverkande innovationsplattformarna.

Ytterligare ett syfte är att stödja uppskalning av innovationsförmåga inom Sverige genom strategisk kommunikation och kunskapsspridning från projektet och arbetet i respektive innovationsplattform. Projektet pågår under 2020 – 2023 och leds av Research Institutes of Sweden (RISE).

Innovationsplattformar från följande sex kommuner ingår i projektet:
Kiruna, Umeå, Stockholm, Borås, Lund och Göteborg.

Bland annat planeras i projektet en etablering av en samverkansarena (Dialogverkstad) på regional och nationell nivå, som länk i det omfattande arbete som pågår inom svensk policyutveckling med fokus på kommuners behov, givet skillnaden mellan den kommunala rådigheten och utmaningarna för omställning till hållbara attraktiva städer och samhällen.