Hur skapar vi en grön och robust stad och vilka hinder finns på vägen?

Publicerad 14 januari 2022

Se filmen kopplad till delprojektet "Program Lab - hur institutionaliserar vi innovation i stadens miljö- och klimatprogramsarbete?" som genomfördes inom ramen för Go:innovation fas 3.

Göteborgs Stads miljöförvaltning och stadsledningskontoret fick under 2019 och 2020 i uppdrag att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Programmet antogs av kommunfullmäktige våren 2021. Delprojektets två huvudmål var att identifiera institutionella hinder för innovation inom miljömålsarbetet, kopplat till stadens planprocess och att ta fram rekommendationer för hur arbetet i strategin Grön och robust stad i Miljö och klimatprogrammet ska drivas. Projektet drevs i samverkan mellan miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Som ett avslutande led i projektet spelades en film in om hur vi kan skapa en grön, robust stad och vilka hinder som kan finnas på vägen.