Göteborgs Stads handlingsplan för genomförande av stadens innovationsprogram 2022-2023

Publicerad 25 oktober 2021

Nu är arbetet och insatserna i handlingsplanen Go:innovation fas 3 genomförda och en ny plan för vilka insatser som behöver ske de närmsta två åren är beslutad.

Syftet med planen är att beskriva de insatser som ska genomföras under den sista delen av programperioden 2022-2023, för att fortsätta arbetet med att realisera mål och målbild i Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023. Programmets syfte är att skapa ett strukturerat arbete med innovation i Göteborgs Stads verksamheter, samt att öka stadens kapacitet att vara innovativ både inom Göteborgs Stads organisation och i samverkan med andra samhällssektorer.

Den nya handlingsplanen inom ramen för innovationsprogrammet syftar till att öka Göteborgs Stads förmåga att bidra till ett starkt innovationssystem inom Göteborgsregionen. Planen gäller för alla bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad och blir ett stöd i arbetet med att höja stadens innovationskapacitet.

Målbilden i handlingsplanen bygger på att innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg. Det vill vi uppnå genom tre mål, inklusive strategier:
Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar.
Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten.
Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.

Fillista