Vårt utvecklingsarbete – Attraktiv hemtjänst

Sedan 2014 arbetar Göteborgs Stads hemtjänst med att hemtjänsten ska bli bättre och mer attraktiv. Brukarna ska få ett ökat inflytande och bestämma mer själva, och jobben inom hemtjänsten ska bli mer attraktiva för medarbetare.

Förändringsarbetet som pågår kallas för Attraktiv hemtjänst och är en mål- och strategiplan för att utveckla och förbättra hemtjänsten. Planen beslutades av kommunfullmäktige 2014 och pågår till 2022.

Självbestämmande för brukarna och attraktivare jobb för medarbetarna

Arbetet med Attraktiv hemtjänst bygger på en utredning från 2013 som belyste förutsättningar och utmaningar inom hemtjänsten som krävde förändrade arbetssätt. Den visar bland annat att brukarna vill bo kvar hemma så länge som möjligt.

I framtiden är det fler brukare med stora omsorgsbehov som behöver stöd och hjälp i hemmet samtidigt som det är färre som arbetar. Hemtjänsten behöver därför attrahera inte bara redan utbildade och yrkesverksamma personer utan även ungdomar som ännu inte valt sin yrkesinriktning.

Så får Göteborgs Stad en attraktiv hemtjänst

Genom fyra strategier ska hemtjänsten nå målen inom Attraktiv hemtjänst. Dessa strategier handlar om rambeslut, välfärdsteknik, IT-stöd i verksamheten samt skapa goda arbetsplatser.

Utredning om att införa rambeslut eller insatsbeslut

Under 2021 utreder Göteborgs Stad om hemtjänsten ska använda rambeslut eller insatsbeslut. Det handlar om att hitta det bästa formen för att öka brukarens delaktighet och inflytande.

Rambeslut innebär att den som ansöker om hemtjänst (den enskilde) får beslut om hur många timmar hen kan använda hemtjänsten per månad. Den enskilde kan sedan själv fördela sina timmar utifrån sina behov.

Insatsbeslut är den typen av beslut som traditionellt fattats av en handläggare där det framgår vilka insatser den enskilde ska få som exempelvis promenader, dusch med mera.

Införa välfärdsteknik

Hemtjänsten i Göteborgs Stad använder trygghetskamera och digitala trygghetslarm. Det är bestämt att införa mobila trygghetslarm/GPS-larm och digitala lås.

Göteborgs Stad jobbar vidare på flera tekniska lösningar för en attraktiv hemtjänst.

Se filmen om trygghetskameran:

IT-stöd och mobilt arbetssätt

Hemtjänsten har ett IT-stöd för planering och uppföljning. IT-stödet ska stötta verksamheten att utifrån brukarens och verksamhetens behov planera så att rätt personal är på rätt plats vid rätt tillfälle. Detta innebär att medarbetarnas kompetens används där den behövs bäst och brukaren upplever en trygghet i att veta att den personal som kommer har rätt förutsättningar att utföra besöket.

Hemtjänsten har också ett mobilt arbetssätt. Det möjliggör att medarbetare får sitt dagliga schema och nödvändig information direkt i mobilen, vilket tryggar både brukare och personal.

Se filmen om mobilen som arbetsredskap: 

Satsningar med medarbetaren i fokus

Hemtjänsten satsar på att stärka arbetsmiljöarbetet, ge goda introduktioner och möjlighet till kompetensutveckling, utveckla karriärvägar och ta vara på kompetens genom olika uppdrag och yrkesroller.

Fakta hemtjänst

  • I Göteborg får 8 400 personer hemtjänst – både yngre och äldre
  • 2 200 arbetar med att utföra hemtjänst och 240 med handläggning
  • Mellan 65 och 70 procent är utbildade undersköterskor

Framtida utmaningar för hemtjänsten

  • Fler med stora behov får vård och omsorg hemma
  • Färre ska försörja fler
  • Ökad konkurrens om arbetskraften
  • Ökade förväntningar hos brukarna
  • Bevara välfärden genom utveckling av välfärdsteknologi