Riskhantering

Riskhantering inom Göteborgs Stad är centraliserat och hanteras av koncernbanken som är stadens internbank. Det är stadens finanspolicy och delegationsordning som styr riskhanteringen inom staden och dess bolag.

Göteborgs Stads riskhantering

Kommunen och den kommunala koncernen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, motpartsrisk, valutarisk och operativa risker. I policy och riktlinjer har riskramar satts på nivåer som ska säkerställa betalningsförmågan, trygga tillgången på kapital samt skapa en förutsägbarhet i framtida räntekostnader.

Redovisade utfall nedan avser värden per 2019-12-31.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom av kommunfullmäktige beslutade riskmandat för räntebindning och ränteförfall:

  • Den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala externa skulden ska inte understiga 2 år och bör inte överstiga 6 år. Utfall: 3,7 år
  • Lägst 70 procent av den totala externa skuldens volym ska vara räntesäkrad. Utfall: 86,9 procent

Ingen avvikelse finns per 31 december 2019.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av kommunfullmäktige beslutade riskmandat för kapitalbindning och kapitalförfall:

  • Bindande lånelöfte ska täcka kommande tolv månaders förfall (lägst 100 procent). Utfall: Täckningsgrad 166 procent
  • Bindande lånelöfte och likviditetsreserv ska täcka kommande tolv månaders förfall plus kommande tolv månaders prognostiserad nettoutflöde (lägst 100 procent). Utfall: Täckningsgrad 119 procent
  • Den genomsnittliga förfallotiden på långa lån ska inte understiga två år och bör inte överstiga sex år. Utfall: 3,9 år
  • Högst 25 procent av den externa långa (ett år) låneskulden får förfalla under ett kalenderår. Utfall: <19 procent
  • Högst 35 procent av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande tolv månader. Utfall: 21 procent

Som en del i hantering av finansieringsrisken placerar Göteborgs Stad tre mdkr i likvida bostadsobligationer, och för detta lånar staden motsvarande belopp. Dessa exkluderas dessa tre mdkr vid all analys av stadens och den kommunala koncernens skuldutveckling.

Ingen avvikelse finns per 31 december 2019.

Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. Risken hanteras genom av kommunfullmäktige beslutade riskmandat för motparter:

  • Vid nya avtal om checkkrediter, bindande lånelöften och derivatinstrument ska motpartens långa kreditvärdighet vara lägst A3 hos kreditvärderingsinstitutet Moody’s eller lägst A- hos Standard & Poor’s. Utfall: Inga avvikelser
  • Högst 30 procent av den samlade motpartsrisken per kategori i derivatavtal får finnas hos en enskild motpart. Utfall: Motpart med högst andel uppgår till 20 procent.
  • Högst 30 procent av den sammanlagda volymen kreditlöften får finnas hos en enskild motpart. Utfall: Motpart med högst andel uppgår till 31 procent.

Avvikelse finns per 31 december 2019 då volymandelen av kreditlöften uppgår till 31 procent hos motparten Europeiska Investeringsbanken. Avvikelsen förväntas vara tillfällig och upphöra när nästa upplåning görs hos EIB. Avvikelsen kan bedömas som mindre allvarlig då EIB är ett finansieringsinstitut med högsta kreditbetyg, ägt av Europeiska unionens medlemsstater.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. Valutarisker ska omedelbart valutasäkras avseende finansiella tillgångar och skulder, och vid försäljning och köp av varor eller tjänster ska valutasäkring ske av väsentligt belopp.

Ingen avvikelse finns per 31 december 2019.

Operativ risk

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas genom att det ska finnas en intern kontroll och process för löpande identifiering, värdering och hantering av operativa risker inom finansverksamheten.

Ingen avvikelse finns per 31 december 2019.