Investeringsprojekt

Projekt som vi har finansierat genom gröna obligationer kommer att listas här. Projekten kommer att läggas till den här sidan så snart de har klarat urvalsprocessen.

Projekt 2021

Vadhav i Torsviken

Göteborgs Hamn har tillsammans med bland annat Trafikverket och de ornitologiska föreningarna i området byggt en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år.

Ända sedan sjuttiotalet har Göteborgs Hamn haft tillstånd att lägga förorenade muddermassor i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Massorna har huvudsakligen lagts i ett invallat område i vikens södra del. År 2009 upphörde detta tillstånd. Sedan dess har Göteborgs Hamn arbetat med att täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

Innan vadhavet kunde anläggas behövde platsen förstärkas och mudderplatsen täckas över med rent material. Lera från bygget av Marieholmstunneln inne i Göteborg användes som skyddsbarriär över den förorenade marken. Under 2018–2021 byggdes vallar, öar, inlopp- och utloppsystemet för själva vadhavet. Bassängen fylldes med vatten under senvåren 2021.


Björlanda pumpkedja

Det pågår arbeten med flera detaljplaner på nordöstra Hisingen. För att nya fastigheter ska kunna anslutas utan att risken för källaröversvämningar och utsläpp av avloppsvatten till Osbäcken ökar, krävs kapacitetshöjande åtgärder. Därför togs beslut om utbyggnad av omkring sex km vatten- och avloppsledningar mellan Skra bro och Kärrdalen och ombyggnation av två spillvattenpumpstationer och en dricksvattenpumpstation. I samband med detta förstärks även leveranssäkerheten av dricksvatten. Arbetet beräknas avslutas under 2023.

Hoppet – Sveriges första fossilfria byggnadsprojekt

I ett första steg mot att minimera klimatpåverkan i byggprocesser startades ett innovativt projekt vid namn Hoppet. Första målet för projektet var att bygga en förskola som, så långt det var möjligt, åstadkommits med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Hoppet är därtill ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för klimatneutralt byggande.

Anledningen till att man lyckades reducera klimatpåverkan markant i detta projekt är bland annat att förskolans fasad och stomme är byggd i trä, och att den traditionella betonggrunden är utbytt mot material bestående av 60 -70 % återvunnet glas. Enligt beräkningar för projektet reducerades klimatpåverkan med cirka 70 % för de stora byggdelarna jämfört med en nybyggd och jämförbar förskola i Göteborg.


500 nya laddplatser för elbilar i Göteborg

Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär att 500 nya laddplatser blir tillgängliga runt om i staden. Laddarna kommer att placeras på publika parkeringsytor, dels där det inte finns laddare i dag och på befintliga parkeringar med hög beläggning. Primärt kommer de placeras i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

Göteborg Energi investerar i en ny biopanna

Göteborg Energi tog nästa stora steg mot målet om fjärrvärme från fossilfri och återvunna källor år 2025, genom att investera en halv miljard kronor i en ny, bioeldad panna, i Rya Hetvattencentral.

De två gamla pannorna var ursprungligen byggda för att eldas med olja och kol men konverterades 2003 till att eldas med pellets. Dessa pannor nådde sin tekniska livslängd och ersätts med en ny panna. Den nya pannan, som är konstruerad för pellets som bränsle, kommer att ge bättre förbränning, högre verkningsgrad och generera mer värme. Därtill ökar också den installerade effekten i anläggningen från 100 MW till 130 MW.


Projekt 2019

Elbussar

Trettio elbussar som ägs av Göteborgs Spårvägar rullar nu på Göteborgs gator. Bussarna laddas med grön el och har en batterikapacitet på 200 kWh. Modellnamnet är 7900e och byggdes av Volvo Bussar. Operatören Västtrafik har ambitionen att all kollektivtrafik i staden ska elektrifieras före år 2030.Hotell

Nöjesparken Liseberg har beslutat att bygga Grand Curiosa Hotel. Målet är att nå byggnadsstandarden BREEAM-SE Excellent. Budgeterad kostnad är 1,179 MSEK. Projektet kommer att bidra till Lisebergs mål om 100 procent klimatneutral verksamhet, främst i form av energieffektiva byggnader med klimatneutrala energikällor, men också genom att systematiskt välja byggmaterial med låga koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv.


Projekt 2018

GöteborgsLokaler – hållbart byggande

Selma stadsdelshus

Stadsdelshuset, är en byggnad på  5 500 kvadratmeter och fyra våningar hög  som kommer att inrymma bland annat bibliotek, café, kulturskola, mötesplats för seniorer, fritidsgård och Norra Hisingens stadsdelsförvaltning. Visionen för Stadsdelshuset är en välkomnande social miljö som myllrar av liv. Blandningen av olika verksamheter kommer ge huset ett mångfacetterat och rikt liv och möjlighet att bli en bidragande faktor för möten mellan människor med varierande bakgrund och intressen. Husets fasader är utformade som en stor ridå där glipor och större öppningar exponerar verksamheten i samtliga fyra våningar.

Byggnaden är certifierad enligt miljöbyggnad silver vilket innebär en energianvändning om 75% av BBR eller lägre samt ett värmeeffektbehov om 40 W/m2 eller lägre. Vad gäller energislag så finns också krav på att mer än 10% ska komma från förnybara energikällor (miljökategori 1) och mindre än 25% från icke förnybara energikällor (miljökategori 4). Därtill, ställs även höga krav på innemiljön (ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, termiskt klimat och legionella) och material (byggdokumentation samt utfasning av farliga ämnen).

Göteborgs Energi – investering i förnybar energi

Nya Solevi – Sveriges största solcellspark

Sveriges största solcellspark, Nya Solevi, är byggd av Göteborgs Energi och är belägen vid Säve flygplats. Nya Solevi upptar ett markområde på 11 hektar vilket motsvarar storleken av 16 fotbollsplaner. Anläggningen består av 20 000 solpaneler med en uppskattad livslängd på upptill 30 år, vilka kommer att producera cirka 5,5 GWh elektricitet per år. Årsproduktionen motsvarar förbrukningen i cirka 1100 privata hus. Göteborgs Energi utlyste en tävling för att namnge anläggningen. Det vinnande namnet har en lokal anknytning, Göteborgs två största fotbollsarenor heter Nya Ullevi och Gamla Ullevi, samtidigt som namnet antyder förnybar energi.

Projekt 2017

Kretslopp och vatten – hållbart byggande

Kodammarna – avloppspumpstation

Syftet med investeringen är att säkra driften av Kodammarnas pumpstation och minska bräddningen till Göta älv. Pumpstationen avleder avloppsvatten från 160 000 personer och det är avgörande att den är i kontinuerlig drift då det saknas möjlighet att leda bort avloppsvattnet vid ett driftstopp. Pumpstationen kommer att vara energieffektiv och anläggningen kommer att klimatsäkras för att klara av högre vattennivåer, och det kommer även finnas möjlighet att installera solceller på taket. Anläggningen beräknas vara i drift 2021.


Projekt 2014

Lokalförvaltningen – projekt inom hållbart byggande

 Vi bygger bara lågenergibyggnader när vi bygger nytt

En ny byggnad i lokalförvaltningens regi ska bara använda maximalt 45 kWh/kvm, år i energi till uppvärmning, varmvatten och fastighetsdrift. Detta är ca 60 % lägre än vad som krävs i Boverkets byggregler och ligger i nivå med passivhusstandard. Dessutom ställer vi mycket höga krav på energiprestanda på de komponenter som påverkar verksamhetens energianvändning, såsom lågenergibelysning med smart styrning, mycket energieffektiva vitvaror.

Vi har mycket höga krav på sunda material mär vi bygger

Vi utgår från barn som är mer känsliga för exponering av farliga ämnen. Därför undviker vi till exempel hormonstörande ämnen. Även hållbarhet över tid är ett ledord. Flera projekt har gröna tak, sk sedumtak för att öka den biologiska mångfalden, tillföra mer grönt i stadsmiljön, minska dagvattenflöden, skapa bättre mikroklimat och verka bullerdämpande.

Den energieffektiva förskolan Krumeluren 

 

Krumeluren är ett exempel på ett energieffektivt passivhus. Därtill, finns i huset inga plastmattor innehållande medel som kan ge upphov till hormonstörningar. Huset har grönt tak vilket bidrar med mer grönt till stadsmiljön, minskar dagvattenflöden, skapar bättre mikroklimat samt dämpar buller.

Göteborg Energi AB – satsningar inom fjärrvärme

Celsius – fjärrvärme till båtar

I Celsius har staden en ”lead” position och Göteborg Energi AB projektleder de olika europeiska städerna som deltar i projektet. Syfte är att visa hur fjärrvärme och fjärrkyla kan användas bland annat för att ta tillvara spillvärme i en stad och effektivisera energianvändningen. EU efterfrågar denna typ av lösningar för att kunna nå målet på 20 procent energieffektivisering till år 2020.

En åtgärd som genomförts genom Celsiusprojektet är att värma en stor färja med fjärrvärme när den ligger vid kaj. Göteborg Energis fjärrvärmenät förser Stena Danica med varmvatten genom en ny värmeväxlare. Göteborg och Stena Line är först i världen med det, sedan tidigare är färjan även landansluten med elström. Genom detta sparas utsläpp av 500 ton koldioxid per år.

Celsius – fjärrvärme till vitvaror

Istället för att värma vatten i en tvättmaskin eller luften i en torktumlare med el kan man använda sig av fjärrvärme som värmekälla. Med fjärrvärme går det att ersätta upp till 80 % av elbehovet och minska effektbehovet för elen med upp till 90 %. Med fjärrvärme kommer värmen från värmeväxlare i maskinerna, istället för att värmen kommer från el.

GRYAAB – Kväverening

För att uppfylla Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan och för att klara framtida befolkningsökning bedömer Gryaab att det är nödvändigt att öka kvävereningen ytterligare. Gryaab har därför beslutat att satsa 360 miljoner kronor på en utbyggnad. 2016 förväntas det nya reningssteget att tas i bruk. Näringsämnet kväve har stor betydelse för övergödningen i Västerhavet.

Gryaabs kväverening sker i två steg. I det första steget omvandlar bakterier ammonium till nitrat och i det andra nitrat till kvävgas. Kvävet hamnar då i luften istället för att göda havet. Den nya utbyggnaden kommer att öka kapaciteten i det första steget.

En reaktor med så kallade rörliga bärare kommer att byggas. Bärarna är plastbitar där bakterier fastnar och växer till. Att använda rörliga bärare är ett effektivt sätt att rena mycket vatten på liten yta. Inför beslutet har samråd hållits med Gryaabs sju ägarkommuner. Samtliga kommuner är positiva till investeringen.

Projekt 2013

Förvaltningen kretslopp och vatten

Lackarebäck vattenverk och reningsfilter

 • Den största ultrafiltret i Skandinavien byggs
 • Vattenrening genom ultrafilter
 • Ultrafilter är en oberoende mikrobiologisk barriär , vilket innebär en god barriäreffekt även under störningar
 • Kapacitetsökning med 40 %
 • Klar att använda 2015
 • Total kostnad 700 MSEK

ultrafilter

Beräknade effekter av projektet

 • Kapacitet ökning med 40%
 • Samhällsekonomiska vinster i form av lägre sjukdomsutbrott som sparar upp till 290.000 dagar i produktivitet förlust mellan 2014-2038
 • Samhällsekonomiska vinster i form av kostnadsbesparingar på 1,4 miljoner vårddagar

GoBiGas             GEloggotyp_hem

10 april 2018 – Med anledning av Göteborg Energis beslut att avveckla den nuvarande driften och verksamheten i GoBiGas kommer de 920 MSEK som investerats via gröna obligationer att omallokeras till andra gröna lånefinansierade projekt

 • Storskalig produktion av biogas
 • Effektivt – hög verkningsgrad i produktion och återvinning av överskottsvärme till fjärrvärme och el
 • Flexibelt – tål varierande kvalitet av råvara
 • Plattform för utveckling inom industri och högskola

gobigas

Beräknade effekter av projektet

När anläggningen är i full produktion ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

Elbilar         gatu.

Gatubolaget har köpt in ett antal elfordon för Stadens förvaltningar och bolag. Målet var 100 eldrivna fordon i staden fordonsflotta år 2015.

Redan tisdagen den 10 december 2013 levererades den 100:e elbilen till hälso-och sjukvårds-teamet i Angered.

elbil