Revisions­berättelse

Revisionsberättelse för år 2019 avseende Göteborgs kommuns styrelse och nämnder samt dess sammanställda räkenskaper Göteborgs kommun org.nr 212000-1355.

Vi, av Göteborgs kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Göteborgs kommuns styrelse och nämnder. Genom utsedda lekmannarevisorer i Göteborgs kommuns helägda bolag med dotterbolag har även den verksamhet som bedrivits och kommunens företag granskats. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaper och redovisning är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval av vår revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsberättelser och revisionsredogörelser som överlämnats till styrelse och nämnder. Resultatet av bolags-granskningen redovisas på motsvarande sätt i granskningsrapporter och gransknings-redogörelser som överlämnats till respektive bolag. Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut, inklusive de sammanställda räkenskaperna, återfinns i en separat granskningsredogörelse som överlämnats till kommunstyrelsen. Årets granskning sammanfattas i en årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Kritik i form av en anmärkning har riktats mot förskolenämnden. Granskningen visar att nämnden beslutat om att aktivt bryta mot skollagen vid prövning av rätten till bidrag för pedagogisk omsorg. Fyra ledamöter i nämnden, som reserverat sig mot nämndens beslut till förmån för ett eget yrkande, undantas från ovanstående kritik.

Kritik i form av en anmärkning har även riktats mot fastighetsnämnden. Granskningen visar på allvarliga brister inom styrning och beredning av markanvisningsprocessen samt brister i den ekonomiska styrningen och uppföljningen av exploateringsverksamheten.

Vi bedömer i övrigt att styrelse och nämnder i Göteborgs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi konstaterar att det i kommunfullmäktiges budget för 2019 i likhet med tidigare år, saknas uttalade finansiella mål. Därav följer att en bedömning av resultatet i årsredovisningen mot uppställda finansiella mål inte låter sig göras.

Vi anser att det inte är möjligt att bedöma måluppfyllelsen då uppföljningsbara verksamhetsmål inte har formulerats. Vi bedömer att kommunstyrelsens system för styrning och uppföljning mot god ekonomisk hushållning bör utvecklas och konkretiseras.

Revisorerna ska till kommunfullmäktige redovisa sin ansvarsprövning av styrelse och nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag i bolagen omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Vi tillstyrker att Göteborgs Stads årsredovisning för år 2019 godkänns.

* Då det förlegat hinder för påteckning har revisorn godkänt revisionsberättelsen via särskild bekräftelse i e-postmeddelande i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).