Resultaträkning

Resultaträkning för kommunen och den kommunala koncernen.Kommunen
Kommunala koncernen
Belopp i mnkr Not 2018 2019 2018 2019
Verksamhetens intäkter 1 10 932 11 397 26 287 26 720
Verksamhetens kostnader 2, 3, 17 -39 658 -41 140 -50 016 -51 646
Avskrivningar 4,5 -1 490 -1 639 -4 488 -4 613
Verksamhetens nettokostnader
-30 216 -31 382 -28 217 -29 539
Skatteintäkter 6 27 590 28 833 27 590 28 833
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag  6 3 705 3 634 3 705 3 634
Verksamhetens resultat
1 079 1 085 3 078 2 928
Finansiella intäkter 7 1 224 978 67 65
Finansiella kostnader 3, 7 -511 -559 -790 -773
Resultat efter finansiella poster
1 792 1 504 2 355 2 220
Extraordinära poster
- - - -
Årets resultat
1 792 1 504 2 355 2 220